Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

10. augusta domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu  Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2018. gada 10. augustā plkst. 12.00, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. (ziņo J.Butēvics)
 2. Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. (ziņo J.Butēvics)
 3. Par Aglonas novada domes pārstāvību Latvijas Pašvaldību savienībā. (ziņo L.Bartuša)
 4. Par Aglonas novada domes pārstāvju deleģēšanu biedrībās un pārstāvniecībās. (ziņo L.Bartuša)
 5. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošanai. (ziņo I.Jokste)
 6. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 (apstiprināti ar Aglonas novada domes 2018.gada 15.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §1)). (ziņo I.Jokste)
 7. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Aglonas novada pašvaldības ceļu pārbūve”, identifikācijas numurs: AND/2018/08/ERAF. (ziņo J.Dimpere)
 8. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Saimniecības preču, remonta un celtniecības materiālu iegāde Aglonas novada pašvaldības  un tās iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2018/17. (ziņo J.Dimpere)
 9. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas novada ielās”, identifikācijas numurs: AND/2018/19. (ziņo J.Dimpere)
 10. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas apkures sistēmas pārbūvei”, identifikācijas numurs: AND/2018/18. (ziņo J.Dimpere)
 11. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Aglonas PII aktīvās atpūtas zāles būvniecība”, identifikācijas numurs: AND/2018/11. (ziņo J.Dimpere)
 1. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” lēmuma precizēšanu. (ziņo A.Podskočija)

  

Aglonas novada domes priekšsēdētājs               Juris Butēvics