Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

10. maija domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu  Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2018. gada 10. maijā plkst. 14.00, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)    1.1. Par SIA “Binders” iesniegumu smilts-grants atradnes “Silakalni 2016”  izstrādi Aglonas pagastā.
 2. Par izmaiņām Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatu sarakstos ar atalgojumiem darbiniekiem 2018. gadam. (ziņo I.Poga)
 3. Par „Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”” telpu nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo M.Ušacka)
 4. Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. (ziņo M.Ušacka)
 5. Par 2018. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr.2 “Par grozījumiem Aglonas novada 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” precizēšanu. (ziņo L.Bartuša)
 6. Par 2018. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr.3 “Par grozījumiem Aglonas novada 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” precizēšanu. (ziņo L.Bartuša)
 7. Par grozījumiem “Nolikums par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu”. (ziņo L.Bartuša)
 8. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Aglonas novada pašvaldības ceļu pārbūve divās kārtās ”, identifikācijas numurs: AND 2017/05/ELFLA_ERAF. (ziņo L.Baškatova- Jokste)
 9. Par iepirkumu procedūras rezultātiem „Traktortehnikas iegāde Aglonas novada pašvaldībai”, identifikācijas numurs: AND/2018/05. (ziņo L.Baškatova-Jokste)
 10. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novada ceļu pārbūvei ”, identifikācijas numurs: AND/2017/12/ERAF. (ziņo L.Baškatova-Jokste)
 11. Par iepirkumu procedūras veikšanu. (ziņo A.Podskočija)
 12. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē SAM 5.6.2. projekta realizēšanai. (ziņo I.Jokste)
 13. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” īstenošanai. (ziņo I.Jokste)
 14. Par izmaiņām Aglonas novada domes 2018. gada 12. aprīļa sēdes protokola Nr.10, § 7, 3. punkta lēmumā. (ziņo I.Jokste)

 Aglonas novada domes priekšsēdētāja          Ingūna Barkeviča