Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

11. janvāra ārkārtas domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 11. janvārī plkst. 15.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtība:

  1. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā  projektu iesniegumu  atlases kārtā. (ziņo Ā.Perševica)
  2. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu. (ziņo L.Strole – Krasovska)
  3. Par Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādi. (ziņo L.Strole- Krasovska)
  4. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 (apstiprināti ar Aglonas novada domes 2018. gada 15. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §1)). (ziņo I.Jokste)
  5. Par amatu sarakstiem. (ziņo I.Poga)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs             Juris Butēvics