Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

11. janvāra ārkārtas domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 11. janvārī plkst. 15.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtība:

 1. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā  projektu iesniegumu  atlases kārtā. (ziņo Ā.Perševica)
 2. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu. (ziņo L.Strole – Krasovska)
 3. Par Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādi. (ziņo L.Strole- Krasovska)
 4. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 (apstiprināti ar Aglonas novada domes 2018. gada 15. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §1)). (ziņo I.Jokste)
 5. Par amatu sarakstiem. (ziņo I.Poga)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs             Juris Butēvics

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS