Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

12.03.2013. iedzīvotāju sapulce

Pēc Aglonas novada domes pasūtījuma divas neatkarīgas grupas  veikušas nekustamā īpašuma, kas atrodas Somersetas ielā 33, Aglonā (Saules veikals), novērtējumu.  Lai sniegtu skaidrojumu sabiedrībai un uzklausītu viedokļus, š.g. 12.martā plkst.17.00 Aglonas KC notiks iedzīvotāju sapulce par Saules veikala atsavināšanas procesu.

Vērtētāju analīze noteica, ka īpašuma izmantošanas lietderīgākais veids atbilstoši funkcionālai nozīmei ir komerciāla rakstura ēka.  Ņemot vērā objekta raksturu un izmantošanas veidu, pieejamo tirgus informācijas apjomu, īpašuma tirgus vērtību bija iespējams labāk noteikt pielietojot salīdzināmo darījumu un ienākumu metodes.  Savukārt izmaksu metode netika pielietota, jo būve celta vairāk kā pirms 20 gadiem, tā pakļauta funkcionālajai nolietojuma ietekmei. Veicot aprēķinus, tika ņemti vērā vērtību ietekmējoši faktori: apkārtne; attīstības tendences; zonējums u.c.

Nekustamā īpašuma tirgus vērtība apskates dienā noteikta:

  • 62 000,- LVL, pārdošanas termiņš 18 mēneši, ja īpašums  brīvs no nostiprinājuma nomas tiesības;
  • 61 500,-LVL

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu īpašums tiks atsavināts par iespējami augstāku cenu, rīkojot izsoli.