Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

14. janvāra novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2021. gada 14. janvārī plkst. 15.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2021_01 “Grozījumi Aglonas novada domes
2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020_02“Par Aglonas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”. (ziņo I.Jokste)
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā  nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par Aglonas novada domes lēmuma precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                 J.Butēvics