Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

17. jūnija novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2021. gada 17. jūnijā plkst. 11.00, attālināti ZOOM platformā.
Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par zivju nozveju.
2. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
4. Par ziņu par personu deklarēto dzīves vietu anulēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
5. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas saskaņošanu. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā izsoles rezultātiem. (ziņo I.Klindžāne)
7. Par nomas maksas samazinājuma piemērošanu. Aglonas pagasta zemnieku saimniecības “Vilnīši” īpašnieces iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
8. Par līdzekļu piešķiršanu Priežmalas pamatskolai apkures katla iegādei. Priežmalas pamatskolas direktores Sandras Rakovas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
9. Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Biedrības “Marijas skola” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
10. Dividenžu atlikuma sadale. (ziņo I.Jokste)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics