Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

18.novembra svētki Aglonā

Latvija  visiem ir viena, bet sajūtas par valsti –  katram savas, taču 18. novembri  svinam kopā – dalāmies savās svētku sajūtās un gaišākajos mirkļos, un vēl ilgi paturam sirdī un atmiņās savu īpašo svētku mirkli. Kopīgi skandējot dziesmu „Skaidra volūda”,  kopīgi domājot par Latviju un kopīgi suminot Dzimteni svētkos, Aglonas novada kultūras centrā 18.novembrī izskanēja sarīkojums par godu LR  proklamēšanas 93.gadadienai.

Patriotisko un sirsnīgo pasākumu vadīja Agris Kroičs un Una Ušacka. Ar dziesmām, raito dejas soli un dzejas rindām pasākuma dalībniekus priecēja Aglonas novada pašdarbības kolektīvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzrunājot Aglonas novada iedzīvotājus, Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko uzsvēra 18.novembra dienas nozīmību un izteica cerību, ka Latvijas iedzīvotājiem, kuri devušies tālajos ceļos, lai uzlabotu dzīvi,  būs vēlme un iespēja atgriezties Dzimtenē, Latvijā.

Priekšsēdētājs sveica Aglonas novada  „Gada balva” saņēmējus:

nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”  -  Initu Joksti;

nominācijā „Kultūra” -  Raisu Bižāni.

Atzinības raksti tika pasniegti:

Irēnai Ļeonovai, Konstantīnam Ivanovam, Nonnai Jakovļevai, Elfai Islamgarajevai, nominācijā „Izglītība”;

pateicības vārdi skanēja arīAglonas novada Gada cilvēks” apbalvojumam pieteiktajiem novada iedzīvotājiem Lidijai Šatilovai; Helēnai Streiķei; Sergejam Lukašonokam; Ainai Buiničai; Artūram Gražulim; Margaritai Mickevičai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priesteris Juris Zarāns savā uzrunā klātesošajiem citēja svētos rakstus un mudināja ikvienam ielūkoties savā iekšējā pasaulē, izkopt dvēseles un sirds skaidrību, būt tolerantiem, saprast, ka materiālas bagātības nenozīmē neko, savukārt iekšejā harmonija un tuvākā izpratne spēj padarīt ikdienu krāsaināku un Dievam tīkamāku.

 

 

 

Aglonas Kultūras centra vadītāja Oksana Spīķe izteica gandarījumu un  prieku, ka pasākums kopā pulcināja daudzus novada iedzīvotājus.   Pateicās visiem, kuri vēlējās būt kopā valsts svētkos un  ieradās uz pasākumu.

Lielu paldies teica visiem, kas palīdzēja šī pasākuma tapšanā, organizēšanā un norisē:

Aglonas novada zēnu korim, un vadītājai Ivetai Soldānei;

Aglonas novada mūzikas skolotājiem: Lilitai Valainei; Ilonai Bazuļevai; Silvijai Stivriņai;

Aglonas vidusskolas deju kolektīvam, vadītājai Dinai Stašķevičai;

Aglonas KC sieviešu vokālajam ansamblim, vadītājai Ivetai Soldānei;

Popgrupai M.A.L.A., vadītājai Guntai Gulbei;

Karīnai, Vladislavam un Elmāram Stivriņiem;

Jauniešiem Agrim un Unai.

 

Mūsu svētākais pienākums

Šo zemi mīlēt un sargāt,

Lai viņa mūžu mūžos

Būtu un paliktu

Brīvu latviešu zeme.

Latvijai spēt zelt, plaukt un ziedēt cauri paaudžu paaudzēm, bet mums, ikvienam, pildot ikdienas darbus,  godāt savu valsti un ticēt saviem spēkiem, nezaudēt cerību labākai nākotnei,  mīlestību un cieņu pret Latviju.