Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

18.novembrī izsapņots vēl viens skaists sapnis par Latviju, par Aglonas novadu

Saturs atjaunots: 13.12.2012.

 

Valsts dzimšanas dienas lepnums un prieks ir ticis ikvienam, kurš vēlējās to saņemt, visiem, kam sirdī mīt Latvija. Aglonas kultūras centrā vairāki simti iedzīvotāju, kā arī tuvi un tāli Aglonas viesi, ar ticību mūsu valstij, cerību gaišai  nākotnei, uzklausot  iedvesmojošos mīlestības un cieņas vārdus Dzimtenei, kopā svinēja LR proklamēšanas 94.gadadienu.

 

 

 

Atskanot Aglonas bazilikas kora dziedātāju balsīm „Dzīsmā par Agluynu”, zālē svinīgi tika ienests Aglonas novada karogs, kurā attēlots arī novada ģerboņa simbols. Aglonas bazilikas priesteris Andžejs Lapinskis iesvētīja novada heraldiskos simbolus, uzsverot, ka tie jātur godā. Esot vienotiem, kopīgiem spēkiem un ar ticību Dievam Aglonas novads, kas dziļi sirdī nosargāts, nākotnē kļūs vēl vairāk atpazīstams un katrs novada iedzīvotājs būs lepns par to, ka dzīvo tajā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarīkojumā tika prezentēta ar Aglonas novada domes, iestāžu, uzņēmēju un sabiedrības atbalstu 2012.gadā tapusī reklāmas videofilma „Aglonas novads – spēka zeme dvēselei!”. Apvienojot kopīgus spēkus, Aglonas novada vārds tiek cildināts un cilvēkiem ir iespēja ar to iepazīties arī videoattēlos nevien savā zemē, savās mājas, bet arī citās zemēs. Tā šobrīd Aglonas novada videostāsts ir redzēts Itālijā, Rumānijā, Krievijā, Baltkrievijā un pat Japānā. Filma stāsta  ikvienam par Aglonu kā unikālu vietu ar bagātu kultūrvēsturisko un sakrālo mantojumu, neparastu dabu un viesmīlīgiem ļaudīm, gleznainiem skatiem, amatnieku darbnīcām, tūrisma atpūtas vietām un arī uzņēmējdarbības iespējām.

Pasākumā cildinājuma vārdi skanēja centīgākajiem, čaklākajiem Aglonas  novada iedzīvotājiem, kuri ieguldījuši daudz darba novada attīstībā (Aglonas novada domes 2012.gada 14.novembra ārkārtas sēdes lēmums (protokols Nr.20 (1.§)).

„Aglonas novada Gada cilvēks”  – Sofija Stivriņa. Pateicoties bijušajai agronomei Sofijai Aglonas novada Kastuļinas pagastā vērienīgi  tiek attīstīta lauksaimnieciskā darbība, uzņēmējdarbība, tiek nodrošinātas daudzas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

„Gada balva” laureāti nominācijās:

„Par ieguldījumu novada  izglītības attīstībā” – Irēna Ļeonova – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī;

„Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā” – Gunta Gulbe – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;

„Par ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā” – Juris Murāns – par nozīmīgu ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā, radot inovatīvas lauksaimniecības metodes, izveidojot jaunus produktus.

„Par ieguldījumu novada veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – Irina Artjomova – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

„Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā”- Feoktists Pušņakovs – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu valstī;

„Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē” – Mihalīna Cakule – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī;

„Par ieguldījumu novada tūrisma nozares attīstībā”- nodibinājums „Karaļa Kalna Fonds” – par ieguldījumu novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanā un tūrisma pakalpojuma sniegšanā.

 

 

 

 

 

Aglonas kultūras centrā skaļas ovācijas neklātienē izskanēja Aglonas bazilikas Kora skolas direktorei Ievai Lazdānei, kura 18.novembrī  piedalījās valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas svinīgajā pasākumā  Melngalvju namā  un saņēma Ordeņu kapitula piešķirto  Atzinības krustu.  Tā devīze  “Pour les honnêtes gens”  – “Godaprāta ļaudīm”

 

 

 

 

 

 

Soli pa solim celsim savu sapņu zemi Latviju un Aglonas novadu!

Paldies visiem, kuri piedalījās šajā pasākumā un tādējādi savai Latvijai, Aglonas novadam izrādīja cieņu un mīlestību!

Aglonas KC pateicas saviem palīgiem par skaistajām dziesmām, izteiksmīgajām uzrunām un raitajiem deju soļiem:

Aglonas bazilikas jauktajam korim, vadītājai Ievai Lazdānei;

Diriģentēm  Ingai Dzalbai, Guntai Putānei, Sanitai Bernānei;

Aglonas novada zēnu korim,  vadītājai Ivetai Soldānei;

Priežmalas pamatskolas mūzikas skolotājai Ilonai Bazuļevai;

Šķeltovas pamatskolas mūzikas skolotājai Silvijai Stivriņai;

Aglonas vidusskolas tautu deju kolektīvam,  vadītājai Dinai Staškevičai;

Aglonas kultūras centra sieviešu vokālajam ansamblim, vadītājai Elīnai Šķirpānei;

Aglonas kultūras centra jauktajam ansamblim,  vadītājai Martai Bicānei;

Koncertmeistarei Jacintai Bicānei;

Raitim Indrikovam, Zandai Melderei, Katrīnai Rečai, Mārtiņam Valainim;

Aglonas bazilikas priesterim Andžejam Lapinskim.

 

Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ločmele