Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2012.gada 28.jūnijā Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2012.gada 28.jūnijā plkst.13.00,  kas notiks Kastuļinas pagasta pārvaldes ēkas telpās (Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads).

Izsludināta šāda dienas kārtība:

Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

Par budžeta izpildi.

Par 25.04.2012. domes lēmuma (prot.Nr. 6, paragrāfs 3) „Par budžeta grozījumiem” precizēšanu”

Par  projektu „Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

Par grozījumiem 2012.gada štatu sarakstā.

Par  Aglonas novada centrālas bibliotēkas vadītājas Dz.Savitskas iesniegumu ( 07.06.2012., Nr.1142)

Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu (16.05.2012., Nr. 923)

Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Aglonas novadā”.

Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Aglonas novada domes nodevām”

Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumu (01.06.2012., Nr. 1113)

Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.

Par ierosinātās administratīvās lietas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā izbeigšanu.

Par 2011.gada publisko pārskatu.

Par iepirkuma izsludināšanu zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšanai.

Par zivju nozveju.

Par sociālajiem jautājumiem.

Par zemes jautājumiem.

Par grozījumiem Aglonas novada domes 2012.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.11 „Par komunālo pakalpojumu tarifiem”.

Par  29.05.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 16.1. Par projektu „ Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”  precizēšanu.

Par  29.03.2012.g. novada domes sēdē pieņemtā lēmuma 9.3. „ Par SAC „Aglona” direktores iesniegumu (02.03.2012., Nr.389)”  papildināšanu.

Par SAC „Aglona” vadītājas M.Mežinieces iesniegumu (25.06.2012., Nr. 1259) .

Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

Par atļaujas izsniegšanu IK/Dūšai” raudzēta dzēriena „Šmakavceņa” ražošanai.

Par nedzīvojamo telpu nomu A.Broka ielā 7, Aglona.

Par Aglonas novada PII vadītājas iesniegumu ( 24.05.2012., Nr. 1057)

Par Mehānikas institūta Dizaina un ergoekonomikas centra 11.06.2012.g. vēstuli

Par SIA”ELEONOTRA” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo  īpašumu

„Terehovas ezers” Aglonas pagastā.

Par SIA „Last Hope” iesniegumu (02.05.2012., Nr. 837)

Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2012.g. 12.-15.augusta svētkos

Par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai.

Par IK „Kristal Plus”  iesniegumu  par  tirdzniecības veikšanu.

Par deputāta V.Krimana  iesniegumu „Par iesniegumu prokuratūrai” (20.06.2012., Nr. 1227)

Par deputāta V.Krimana  iesniegumu  (20.06.2012., Nr. 1230)

Par deputāta V.Krimana iesniegumu  „Par aizrādījuma izteikšanu novada domes            priekšsēdētājam par nolikuma grozījumu publiskošanas kārtības neievērošanu”  (29.05.2012., reģ. Nr.1085).

Par deputāta V.Krimana 18.05.2012.g.  iesniegto 21 iesnieguma ( reģ.Nr. 953- 973)  un 21.05.2012.g. iesniegto 37 iesniegumu ( reģ.Nr. 976-1012) izskatīšanu saskaņā ar 2009.gada 10.jūlija Aglonas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr. 1 “Aglonas novada pašvaldības nolikums” 84.punktu