Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2013.-2014. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti

Noslēdzies kārtējais mācību gads novada skolās. Atskatoties uz 2013.-2014. mācību gadu, ir redzams kā strādājuši skolu kolektīvi, kā sadarbojās pedagogi un audzēkņi dažādās jomās. Valsts izglītības un satura centrs ir organizējis noteikto mācību priekšmetu valsts mēroga olimpiādes un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursus, izglītības pārvaldes – reģionālās, novadu un starpnovadu  olimpiādes, radošo darbu konkursus un sporta sacensības. Katrā skolā ir daudz talantīgu un aktīvu skolēnu, kas regulāri piedalās dažādos konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta pasākumos. Pedagogu uzdevums ir noteikt spējīgus un talantīgus skolēnus, padziļināt viņu interesi par mācībām, ievērojot viņu īpašas spējas un sekmēt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, skolas pasākumos, motivēt skolēnus pilnveidot savus talantus. Tas ir kopīgs pedagoga un audzēkņa darbs, kas devis labus rezultātus. Mūsu novada skolēni veiksmīgi uzstājās  ne tikai novada vai starpnovadu olimpiādēs un konkursos, bet arī valsts  un starptautiskajās olimpiādēs. Izsakām pateicību visiem pedagogiem par radošu darbu, audzēkņiem par uzcītību mācības un viņu vecākiem par atbalstu. Pielikumos ir apkopoti mācību priekšmetu olimpiāžu, radošo konkursu un sporta sacensību rezultāti.

Aglonas_vidusskola_rezultati

Agl_internatvidusskola_rezultati

Priezmalas_pamatsk_rezultati

Šķeltovas_pamatsk_rezultati

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv