Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014. gada 12. marta ārkārtas sēdes aktualitātes

12. martā notika Aglonas novada domes ārkārtas sēde. Tika izskatīti daži jautājumi un pieņemti lēmumi.

1. Par apmācības brauciena organizēšanu. Novada domes deputāti nolēma organizēt apmācības braucienu projekta Nr. LLB-2-266 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros.

2. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā “Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Aglonas novadā”.  Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās. Pieņemts lēmums piedalīties IZM izsludinātajā atklātu projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Aglonas novadā”, paredzot līdzfinansējumu 50% apmērā jēb   1888,49 EUR  (ar PVN) no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 3776,97 EUR (ar PVN). Sēdē tika apstiprināta projekta vadības grupa: Anita Podskočija – projekta vadītāja, Inita Jokste – projekta grāmatvede.

3. Par piedalīšanos projektu konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aglonas novadā iegādājoties jaunu elektromobili”. Projekta mērķis – degvielas patēriņa izmaksu samazināšana un energoefektīva un videi drauzdīga autoparka atjaunošana. Deputāti izskatīja sagatavoto lēmumprojektu  un pēc debatēm pieņēma lēmumu neapstiprināt to.

4. Par Aglonas bazilikas draudzes iesniegumu. Sēdē izskatīja saņemto iesniegumu par atļaujas izsniegšanu bīstamo koku nociršanai uz bazilikas draudzei piederošās zemes Aglonas ciema kapsētas teritorijā. Tika pieņemts lēmums neiebilst pret drošību apdraudošo koku nociršanu kapsētas teritorijā.Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/  Ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 2014. gada 12.martā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv