Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014. gada 15. oktobra domes sēdes aktualitātes

  15. oktobrī notika Aglonas novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā bija izskatīti seši jautājumi.

Deputāti apstiprināja Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā”.

Darba sanāksmē tika veikti grozījumi Aglonas novada domes 2014. gada 8. oktobra lēmuma (protokola Nr. 21.& 1) par piedalīšanos projektu konkursā par projektu iesniegumu “Tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim” punktos:  1.1.1.; 1.2.2 un 3.

Izskatot jautājumu par Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas apstiprināšanu tika pieņemts lēmums iecelt Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietas izpildītājas amatā I.Rutku no 2014. gada 22. oktobra uz dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes laiku.

Sakarā ar to, ka Eiropas Komisija ir izsludinājusi jaunu projektu konkursu “EUROPE CUISINE”, kura aktivitātēs būs iespēja piedalīties Aglonas novada uzņēmējiem, biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs”  lūdza Aglonas novada domi atbalstīt šī projekta ideju. Sēdē tika pieņemts lēmums piedalīties kā partnerim projektā “EUROPE CUISINE”,  prioritātē “Cultural & Industrial heritage products” un piešķirt līdzfinansējumu 2195,00 EUR apmērā, paredzot finansējumu projektam 2015. gada Aglonas novada domes budžetā.

Deputāti pieņēma zināšanai atskaiti par iepirkuma procedūru rezultātiem un pieņēma lēmumu noslēgt līgumu ar SIA “Aktīvs M Audīts” par “Zvērinātā revidenta pakalpojumu saņemšanu Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs”, sakarā ar to, kas pretendents atbilst noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. Piedāvājuma summa 3500.00 EUR  (bez PVN21%).

Izskatot jautājumu par dzesētavas (-u) iegādi meža cūku liemeņu uzglabāšanai Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā, tika pieņemts lēmums izsludināt iepirkumu procedūru 4 dzesētavu iegādei meža cūku liemeņu uzglabāšanai Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā, paredzot finansējumu no Lauku atbalsts dienesta saņemtā atbalsta 6056,18 EUR. Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv