Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014.gada 24.janvāra domes sēdes aktualitātes

Kārtējā Aglonas novada domes sēdē, kas notika 24.janvārī, pieņemti vairāki nozīmīgi un svarīgi lēmumi. Apstiprināts pašvaldības budžets 2014.gadam un nolemts novada vispārizglītojošo skolu 3. – 9. klašu skolēniem nodrošināt brīvpusdienas.

Bezmaksas ēdināšana 3.-5. klasēm tiks nodrošināta saskaņā ar 25.09.2013. domes lēmumu (prot.Nr. 19, & 5). 3. klasei brīvpusdienas no pašvaldības būs periodā no 2014.gada janvāra līdz maijam sakarā ar to, ka no 2014.gada septembra tiek piešķirta mērķdotācija no valsts, 4. – 5. klasei no pašvaldības budžeta brīvpusdienas tiks nodrošinātas visu 2014.gadu.
Savukārt bezmaksas ēdināšana 6. – 9. klasēm tiks nodrošināta sākot ar 2014.gada 3.februāri līdz decembrim.
Aglonas novada vispārizglītojošo skolu 3. – 9. klašu audzēkņu bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai no pašvaldības 2014.gada budžetā ieplānoti 26514 euro:
• Aglonas vidusskolai paredzēti 11300 euro;
• Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolai – 2584 euro;
• Priežmalas pamatskolai – 4526 euro;
• Šķeltovas pamatskolai – 3406 euro;
• Aglonas intemātvidusskolai – 4698 euro.

Aglonas novada dome no 2013. gada oktobra līdz decembrim brīvpusdienas nodrošināja 3. – 5. klašu skolēniem. Pašvaldības finansējums sastādīja 2022.85 LVL / 2878.26 EUR.

Domes sēdē apstiprināts Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību 2014.gada pamatbudžets ieņēmumos un izdevumos 4379946 euro apmērā. Speciālais budžets ieņēmumos un izdevumos 189086 euro (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās).
Pieņemti lēmumi par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem 2014.gadā.
Deputāti apstiprināja Aglonas novada domes struktūru, saistošos noteikumus Nr.2 „Aglonas novada pašvaldības nolikums”, nolikumu „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”, noteikumus „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Aglonas novada pašvaldībā”.
Ar 2014.gada 27.janvāri no amata atbrīvots Aglonas Sporta skolas direktors E.Urbanovičs. Ar 03.02.2014. amatā iecelts Oļegs Komars.
Izskatīti jautājumi un pieņemti lēmumi par zivju nozveju, par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, zemes un sociālie jautājumi, kultūras un sporta pasākumu plāni, grozījumi skolu nolikumos, iepirkumi u.c.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli. Sēdes protokols Nr. 3, 2014. gada 24.janvārī

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv