Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014. gada 25. aprīļa domes sēdes aktualitātes

Kārtējā Aglonas novada domes sēdē, kas notika 25. aprīlī,  pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi, izskatīti dažādi svarīgi jautājumi.
Apstiprināti  Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8  “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-2016. gadā” un šo noteikumu paskaidrojuma raksts.
Apstiprināts Aglonas novada domes administrācijas 2013. gada pārskats.
Aglonas novada domes konsolidētais 2013. gada pārskats.
Aglonas internātvidusskolas 2013. gada pārskats.
Vadības ziņojums par Aglonas novada domes 2013. gada pārskatu.
Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikums.
Sakarā ar MsWindows&Office akadēmisko licenču nomas līguma termiņa beigām
Līguma Nr.P1400-20110513 no 2011.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim, nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu, sasaukt Direktoru padomi, pieaicinot skolu datorspeciālistus, datorsistēmu tehniķi J.Rutku un Finanšu nodaļas vadītāju V.Lielcepuri, lūgt izstrādāt un iesniegt priekšlikumus.
Tika  izskatīts un apstiprināts novada pašvaldības mežaudžu inventarizācijas plāns 2014.-2018. gadam.

Par iepirkumiem
Pieņemts lēmums Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” projektam „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros” izsludināt  iepirkuma procedūru: Līdaku mazuļu iegāde.
Domes sēdē izskatīja transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu un sagatavoto lēmumprojektu par transportlīdzekļa iegādi Aglonas novada ceļu uzturēšanas vajadzībām.   Nolēma uzdot iepirkumu komisijai izstrādāt specifikāciju, veikt iepirkuma procedūru.

Par sociālajiem jautājumiem
Pieņemts zināšanai saraksts par  sociālo pabalstu piešķiršanu aprīļa mēnesī, kopējā summa – 1016,15 EUR.
Izskatīti  iedzīvotāju iesniegumi  par  uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību un īres līgumu pagarināšanu.

Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem
Izskatīti vairāki iesniegumi par zemes nomas līguma pagarināšanu un par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, jaunu nosaukumu piešķiršanu, zemes ierīcības projektu izstrādi, par pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību nodošanu rezerves zemes fondā.
Izskatīts iesniegums par izpērkamās zemes vērtību, pamatojoties uz LR MK 22.09.2008. noteikumu Nr.787 „Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” 6.punktu un pielikuma 2.punktu, pieņemts lēmums samazināt samaksu izpērkamajai zemes vienībai par 50% no kopējās izpirkšanas vērtības.
Izskatīts Valsts zemes dienesta iesniegums “Par pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām”, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” pieņemts lēmums par  zemes vienību piekritību pašvaldībai, kā arī tika precizēts pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību saraksts.

Par nodokļu norakstīšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, šā panta trešo daļu – nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, Aglonas novada dome nolēma dzēst Grāveru un Kastuļinas pagastu iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu, jo tie ir objektīvi neatgūstami un norakstāmi.

Par LAD projektu SAC “Aglona”
Aglonas novada dome nolēma atkārtoti piedalīties Lauku  attīstības programmas 2007.-2013. gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.  3.Rīcība “Atbalsts lauku cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai,  spēju attīstības procesa nodrošināšanai” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi”, ar samazinātu finansējumu, kur projekta kopējās izmaksas 7389,80 EUR, attiecināmās izmaksas – 5063,68 EUR, no tām 10 % atbalsta pretendenta finansējums – 506,37 EUR, neattiecināmās izmaksas – 1282,53 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums – 1043,59 EUR.  Aglonas  novada dome līdzfinansē projektu par kopējo summu 2832.49 EUR no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Par SIA “Preiļu slimnīca” lūgumu izskatīšanu
Izskatot jautājumu par SIA “Preiļu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003244761, 2014.gada 3.janvāra vēstulēm:  par dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanu Nr. 1.1.-18/2; par finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei Nr. 1.1.-18/3; par pašvaldību līdzfinansējumu Nr. 1.1.-18/4 (reģistrētas 28.03.2014. Nr. 708), Aglonas novada dome nolēma:
atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt līdzfinansējumu sakarā ar piedalīšanos KPFI projekta IV kārtā;
atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam piešķirt finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei 2014.gadā;
atteikt SIA “Preiļu slimnīca” lūgumam apmaksāt ar dzemdību nodaļas darbību radušos zaudējumus.

Par zivju nozveju
Izskatīti 15 Aglonas novada iedzīvotāju iesniegumi un pieņemti lēmumi slēgt zvejas tiesību nomas līgumus 2014. gadam saskaņā ar likumdošanu.

Dažādi jautājumi
Izskatīts 1 iesniegums par atļaujas izsniegšanu koku un krūmu novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās platības un pieņemts lēmums atļaut veikt šos darbus.
Izskatīts viens iesniegums ar atvaļinājuma piešķiršanu un pieņemts lēmums piešķirt apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu.
Izskatīts iesniegums un pieņemts lēmums atļaut Aglonas novada biedrībai “Neaizmirstule” organizēt dienas nometni “Raibā pasaule” nomātajās telpās Aglonas vidusskolā Daugavpils   ielā – 6, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā no 2014.gada 16.jūnija līdz 20. jūnijam un no 30.jūnija līdz 4.jūlijam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu.
Saņemta informācija par  2014. gada 16. aprīļa SIA „Cirīšu HES” dalībnieku sapulci.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/

Sēdes protokols Nr. 8, 2014. gada 25.aprīlī

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv