Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014. gada 26. februāra domes sēdes aktualitātes

Kārtējā Aglonas novada domes sēdē, kas notika 26. februārī, pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi, izskatīti svarīgi jautājumi.Apstiprināti Aglonas novada saistošie noteikumi Nr.4 “Par asins donoru materiālo pabalstu”; saistošie noteikumi Nr. 4 “Par asins donoru materiālo pabalstu”  paskaidrojuma raksts.
Pieņemts lēmums veikt precizējumus Aglonas novada saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par grozījumiem Aglonas novada 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”".
Pieņemti lēmumi veikt grozījumus:
“Nolikumā par ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācijas kritērijiem, uzskaiti, izslēgšanu, nolietojuma aprēķināšanu”;  “Nolikumā par Priežmalas pamatskolu”; “Nolikumā par Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolu”; “Nolikumā par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi”.
Apstiprināts Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes nolikums.
Apstiprināta Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāme 2014. gadam pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu pakalpojumiem. Pieņemts lēmums slēgt līgumus pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu pakalpojumiem ar sekojošiem novadiem: Riebiņu novada domi, Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Krāslavas novada domi, Līvānu novada domi, Rēzeknes novada pašvaldību, Daugavpils novada domi, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu un Daugavpils pilsētas domi.
Par sociālajiem jautājumiem
Pieņemts zināšanai saraksts par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu EUR 768.82.
Pieņemti vairāki lēmumi par dzīvokļu  piešķiršanu sociālajā dzīvojamā māja Aglonas novada iedzīvotājiem, uzņemt rindā uz dzīvojamo platību.
Par zivju nozveju
Izskatīti vairāki novada iedzīvotāju iesniegumi un pieņemti lēmumi slēgt zvejas tiesību nomas līgumus 2014. gadam saskaņā ar likumdošanu.
Par zemes jautājumiem
Izskatīti novada iedzīvotāju iesniegumi par zemes nomas tiesību līgumu noslēgšanu, par zemes nomas līgumu pārtraukšanu. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību informācijas precizēšanu (precizēt zemes lietošanas mērķi, eksplikāciju), precizēts un apstiprināts pašvaldības iznomājamo zemju saraksts.
Dažādi jautājumi
Domes sēdē tika izskatīts jautājums par nelikumīgo būvniecību novadā; par Aglonas novadam piederošā karjera “Stašķeviču karjers” izpēti; par SIA “DOVA” iesniegumu par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā;  par nedzīvojamo telpu nomu iesniegumiem, par adrešu piešķiršanu, par drošību apdraudošo koku izciršanu u.c.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv