Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014. gada 28. marta sēdes aktualitātes


1. Kārtējā Aglonas novada domes sēdē pieņemti vairāki svarīgi lēmumi, izskatīti un apstiprināti grozījumi sekojošos saistošajos noteikumos un nolikumos:

Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 „Grozījumi Aglonas novada domes   2014. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Aglonas novada pašvaldības nolikums””.

Aglonas novada domes finanšu komitejas nolikumā (apstiprināts 2009.gada 29.jūlijā, protokols Nr. 6 § 6) un apstiprina par finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku Lolitu Solimu.

Apstiprināja Aglonas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumu.

Apstiprināja Aglonas novada domes administrācijas nolikumu.

Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumus “Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodika Aglonas novadā”.

Aglonas novada domes Finanšu nodaļas noteikumus “Kases operāciju uzskaites noteikumi”.

Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanas nolikumu.

Apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Par asins donoru materiālo pabalstu”.

Apstiprināja Aglonas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 “Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā”.

Apstiprināja Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītājas amatā L.Kaļāni uz ½ likmi.

Apstiprināja Aglonas novada domes 2013. gada inventarizācijas rezultātus.

Pieņēma lēmumu par D.Zukuļa iecelšanu no 2014. gada 1. aprīļa  par Transporta nodaļas vadītāju.

Nolēma par Aglonas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienības Aprūpe mājās adreses maiņu – no 10. aprīļa dienests atradīsies Jaunciema ielā 35, Aglonā, Aglonas novadā.

2. Par projektu realizācijas gaitu, konkursiem

Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par aizņēmuma pamatsummas atmaksu Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras  projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” ietvaros atmaksātās summas 18436,62 EUR apmērā, iekļaujot 2014. gada budžeta grozījumos saņemto finansējumu un aizņēmuma atmaksu.

Tika piešķirts finansējums projekta Nr.LLB-2-266 “Bella Cuisine” aktivitātēm.

Pieņemts lēmums atbalstīt piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 1.4. apakšsadaļas atklātajā konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.

Atcelts Aglonas novada domes 2013. gada 21. augusta lēmums “Par projekta “Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu”.

3. Par iepirkumiem

Slēgt līgumu ar Personu apvienību „UNL-K” vadošais biedrs SIA „Nordserviss”, reģistrācijas numurs 41503022547, juridiskā adrese – Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV 5601, pasūtījuma „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (id.Nr.AND 2013/21/ERAF), realizācijai par piedāvājuma summu Eur 453381,71 (bez PVN 21%). Kopējā līguma summa Eur 548591,87.

Sakarā ar to, ka iepriekšējā sastāva iepirkumu komisija ir pabeigusi 2013. gadā iesāktās iepirkuma procedūras, sēdē tika noteikts šīs komisijas pilnvaru beigu datums un nolemts atbrīvot no iepirkuma komisijas locekļu pienākumu pildīšanas I.Barkeviču, D. Valaini, A.Klusu, D.Kuzņecovu ar 01.04.2014.

4.Par sociālajiem jautājumiem

Pieņēmts zināšanai saraksts par sociālajiem pabalstiem par kopējo summu 764,68 EUR.

Izskatīti  iedzīvotāju iesniegumi  par lūgumu uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību.

5. Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem

Izskatīti Aglonas novada iedzīvotāju iesniegumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu, jaunu nosaukumu un adrešu piešķiršanu, par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu uzsākšanu, par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu, par pašvaldības zemes nomas tiesību līgumu noslēgšanu, par noslēgto zemes nomas līgumu pārtraukšanu vai pagarināšanu.

6. Par profesionālās izglītības jautājumu Aglonas novadā.

Domes sēdē izskatīja jautājumu par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Jaunaglona” nodošanu Aglonas novada pašvaldībai. Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības izstradāto Vīziju, kurā paredzēts kompleksi risināt profesionālās izglītības jautājumus, sagatavojot darba tirgum nepieciešamos speciālistus, pamatojoties uz esošo likumdošanu un saskaņā ar profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015. gadam Aglonas novada dome pieņēma lēmumu lūgt Izglītības un zinātnes ministriju nodot valsts profesionālās iestādes – Viduslatgales Profesionālāš vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu “Jaunaglona” Aglonas novada pašvaldības padotībā ar 2014. gada1. septembri, nodrošinot turpmāku profesionālās izglītības programmu īstenošanu. Pieņemts lēmums nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.

7. Dažādi jautājumi

Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumus, par nedzīvojamo telpu nomas līgumu noslēgšanu u.c.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/  Sēdes protokols Nr. 7, 2014. gada 28.martā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv