Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014.gads klauvē pie durvīm

Katra gada nogalē ir vērojama steiga un arī iedziļināšanās pārdomās par aizvadīto gadu. Steidzamies sakārtot domas, padarīt darbus, iztīrīt māju, izvērtēt paveikto. Ziemassvētku vakarā galdā likām zaļus diedzētus rudzu graudus, kas simbolizē cerību, dāsnumu, veselību, mīlestību un dzīvību. Lai viss labais piepildās! Domājot par padarīto un arī plānojot jaunus darbus, neliels ieskats pašvaldības ikdienas ritējumā.

Aglonas novada dome strādā kopš 2013.gada 19.jūnija. Sešu mēnešu laikā paveikts daudz. Paldies jāsaka iepriekšējai domei un deputātiem par uzsāktajiem projektiem, kurus šī dome realizēja līdz galam. Priecē padarītie darbi katrā novada pagastā.

Grāveru iedzīvotājus uz dažādiem pasākumiem aicina jaunuzceltā brīvdabas estrāde. Apkārt Grāveru estrādei veikta arī jauka apzaļumošana. Pabeigts ūdenssaimniecības I kārtas projekts, kura ietvaros izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jauns ūdens urbums, inženierkomunikācijas, veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Grāveru pamatskolas kanalizācijas sistēmas savienotas ar kopējo kanalizācijas tīklu. Grāveru ciema iedzīvotājiem nodrošināta papildus iespēja izmantot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, kā arī novērsti riski, ka neattīrītie notekūdeņi nokļūs apkārtējā vidē un gruntsūdeņos. Jau uzsākta tehniskā projekta izstrāde un jaunajā gadā turpināsim II kārtas ūdenssaimniecības attīstības darbus Grāveru ciemā. Tāpat 2014.gadā ūdenssaimniecības uzlabošana turpināsies Aglonā un Jaunaglonā. Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” paredzēta jauna urbuma izbūve, ūdenstorņa renovācija, ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 1,25 km garumā būs paplašināti un rekonstruēti ūdensvadi, 1,56 km pašteces kanalizācija un citi darbi.

Šķeltovas pagastā atjaunots basketbola laukums. Labiekārtota iela, izveidoti jauni apstādījumi. Šķeltovas centrs ļoti priecē ar savu sakārtotību.

Kastuļinas pagastā veikti dažādi remontdarbi, atjaunoti 2. Pasaules kara Brāļu kapi.

Aglonā labiekārtota pludmale, izveidota nūjošanas trase, iegādāts sniega motocikls, kas ziemā veidos slēpošanas trasi. Visās novada skolās iegādāts jauns sporta inventārs.

Aglonas ciemā veikti remontdarbi bijušajā mežniecības ēkā, Daugavpils ielā 1, kur tagad strādā novada Attīstības un plānošanas nodaļas, kā arī Uzņēmējdarbības atbalsta centra speciālisti. Novada bāriņtiesa arī pārcelta uz jaunām telpām, Cirīša ielā 1b. Tādējādi mēģinājām risināt domei trūkstošo telpu problēmu. Esam iecerējuši nākotnē uzbūvēt jaunu administratīvo ēku. Cerams, ka iecere īstenosies.

Augustā iegādājāmies nekustamo īpašumu Somersetas ielā 12, bet šobrīd rit darbs pie tehniskā projekta risinājumiem.

Pa šo laiku veikti remontdarbi dzīvojamajā mājā Somersetas ielā 26.

Izstrādāts vērienīgs projekts, kas paredz Aglonas internātvidusskolas siltināšanas darbus. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmai iesniegts projekts „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”. Nākamgad aktualizēsim tehnisko projektu Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes piebūves celtniecībai.

Decembrī Aglonā kļuva gaišāk. Novērsti apgaismojuma kabeļa bojājumi sprieguma padevei. Turpmāk Somersetas iela no Daugavpils ielas krustojuma līdz Jaunciemam tumšajā diennakts laikā būs izgaismota. Aglonas novada dome plāno vēl veikt apgaismojuma uzlabojumus. Šobrīd ir izstrādāti tehniskie projekti apgaismojuma rekonstrucijas veikšanai Grāveru ciemā un Aglonas ciema Jaudzemu, Kalna, Jaunaglonas, Broka, Krāslavas, Ezeru ielām.

Priecē, ka pagastu labiekārtošanā piedalās iedzīvotāji. Tā, piemēram, Grāveros pašu spēkiem tika sakārtota kapsēta un dievnama apkārtne. Ar A.Valaiņa un R.Karpovas iniciatīvu un Aglonas bazilikas priestera D.Abricka atbalstu Aglonā sakārtota vecā pludmale un stadions pie Katoļu ģimnāzijas.

Daudzi uzņēmēji pa šo gadu veikuši nozīmīgus darbus, taču īpaši vēlos atzīmēt Z/S Ziemeļi K īpašnieka N.Platonova milzīgo veikumu. Šķeltovas pagastā uzcelta pilnīgi jauna ferma, kas paredzēta 150 liellopiem. LAD lauku saimniecības modernizāciju atbalstījusi tikai 50 % apmērā. Fermā uzstādītas jaunākās un modernākās slaukšanas iekārtas.

Lielu artavu novada attīstībā ir ieguldījuši tūrisma uzņēmēji, popularizējot Aglonas novada vārdu Latvijā un ārpus tās robežām.

Varam lepoties ar māksliniecisko pašdarbību visos mūsu pagastos. Mēs esam lepni par Aglonas novada kori “ASSUMPTA”, Aglonas vidusskolas deju kolektīvu, kuri pārstāvēja mūsu novadu Latvijas dziesmu un deju svētkos.

Skaisti esam nosvinējuši Skolotāju dienu, Valsts svētkus un arī Ziemassvētkus.

Mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt novada iedzīvotājus, palīdzēt, uzlabot apstākļus ikdienas dzīvei. Nevien dažādi projekti un remontdarbi uzlabo dzīves kvalitāti, bet arī nelieli ikdienas darbi ir svarīgi. Kā svarīgāko darbu vēlos pieminēt brīvpusdienu piešķiršanu visiem mūsu novada skolēniem līdz pat 5.klasei. Ziemassvētkos ar saldām dāvanām priecējām visus novadā deklarētos 1. -12. klašu skolēnus, vientuļos pensionārus un represētos. Gan ikdienā, gan svētkos rūpējamies par vientuļajiem cilvēkiem, palīdzam visiem, kam tas ir nepieciešams, risinām lielākas un mazākas sadzīviskas problēmas. Tā veidojas arī novada domes lielie darbi.

Sešos mēnešos paveiktais ir tikai sākums jauniem darbiem, jaunām iecerēm, mērķiem. Nākotnē jādomā par Grāveru KN, Kastuļinas dzīvojamās mājas renovāciju un jaunas dzīvojamas mājas celtniecību Aglonā. Jaunajā gadā strādāsim pie vides sakārtošanas, jo novadā ir daudz pamesto ēku, graustu. Lai gan šis darbs būs ilgstošs un juridiski sarežģīts, mēs centīsimies panākt labu rezultātu.

Mēs visi gribam, lai novads attīstītos, lai jaunieši gribētu dzīvot savā dzimtajā novadā.

Vecā gada nogalē vēlos pateikt paldies domes deputātiem par racionālu darbu novada labā! Paldies Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas pārvalžu vadītājiem, novada speciālistiem, iestāžu vadītājiem, novada uzņēmējiem par ieguldīto darbu novada attīstībā! Paldies sponsoriem –Rihardam Eigimam (ZZS), “Latgales partijai” un Staņislavam Šmukstam par finansiālu atbalstu!

Paldies novada iedzīvotājiem par to, ka esam kopā un dzīvojam, strādājam mūsu skaistajā novadā!

Kā dzīvosim 2014.gadā, viss atkarīgs no mums pašiem. Kā strādāsim, tā arī dzīvosim!

Lai Jaunajā gadā katru no mums sargā sargeņģelis un Laimes māte nepaiet garām!

Laimīgu Jauno gadu!

Helēna Streiķe
Aglonas novada domes priekšsēdētāja