Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2018./2019. mācību gada sasniegumi

Ir noslēdzies vēl viens mācību gads. 2018./2019. mācību gadā Aglonas novada skolēni piedalījās vairākās dažāda līmeņa (republikas mēroga, Latgales novada un  starpnovadu) mācību priekšmetu olimpiādēs: latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, matemātikas, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas.


Tāpat skolēni aktīvi piedalījās konkursos: Skatuves runas konkurss, Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2019″, Stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”, Rotaļnieku konkurss ”Lielais rotaļnieks”,  Anekdošu stāstnieku konkurss ”Anekdošu virpulis 2019”, Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss.
Skolēnu deju kolektīvi piedalījās tautas deju repertuāra apguves tradicionālās skatēs, folkloras kopu sarīkojumos, savukārt vokālie ansambļi  pierādīja sevi  Vokālās mūzikas konkursā ”Balsis 2019.”
Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi veiksmīgi piedalījās III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”, Starptautiskajā Jauno dziedātāju konkursā SUDRABA ZVANI, XVI Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkursā DZIEDU DIEVMĀTEI un Latvijas izglītības iestāžu Koru konkursā.
Izvērtējot izglītības iestāžu pieteikumus, tika sagatavots Aglonas novada Izglītības iestāžu apbalvojamo skolēnu un skolotāju saraksts, kuru  apstiprināja domes sēdē (protokols Nr. 10, 2019. gada 31. maijs). Par sasniegumiem lasiet apkopojumā APBALVOŠANA_2018-2019

Apsveicam un lepojamies ar visiem skolēniem, kuri pārstāvēja savu skolu un guva panākumus,  piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs un citos ar mācībām un interešu izglītību saistītos konkursos un skatēs.
Ir ieguldīts liels darbs, paldies bērnu vecākiem par atbalstu. Paldies skolotājiem par izglītojamo sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, par neatlaidību, individuālo pieeju un pacietību kopīgā mācību darbā. Paldies Aglonas novada izglītības iestāžu vadītājiem par ieguldījumu izglītības attīstībā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv