Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

2019. gads jaunatnes darbā

2019. gada sākumā visas Latvijas jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie tika sagaidīti Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākumā Olaines novadā. To apmeklēja arī Aglonas novada jaunieši, aktīvi piedaloties komandām rīkotajās piedzīvojuma aktivitātēs, sadraudzējoties ar citu novadu jauniešiem un atpūšoties. (foto 1,2)


Aglonas novada pašvaldībā ir noslēgusies Jaunatnes politikas valsts programmas finansētā projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” īstenošana. Projekta ietvaros 2019. gadā notikuši trīs praktiskie semināri ar mājaslapas www.brīvprātīgie.lv vadītāju Intu Teterovski, par Eiropas brīvprātīgo darbu ar Ievu Upesleju (Tukuma jauniešu centrs), par saskarsmi, komunikāciju, laika menedžmentu brīvprātīgajā darbā ar Ilutu Arbidāni.
Izstrādāti un apstiprināti noteikumi „Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas Aglonas novadā”, izgatavotas brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņas.
Izgatavoti t-krekli, pildspalvas, nozīmītes, blociņi gan projekta publicitātes nodrošināšanai, gan brīvprātīgā darba veicēju atpazīšanai. Dizainu brīvprātīgi izstrādājusi Inta Valaine, sniedzot papildus pievienoto vērtību izgatavotajiem publicitātes materiāliem. (foto 3, 4, 5)

Ir norisinājies piektais Aglonas novada pašvaldības organizētais Jauniešu iniciatīvu konkurss. Pašvaldības budžeta ietvaros apstiprināti četri projekti:

 • Šķeltovas pagasta jauniešu neformālā grupa „Akvarelis” – projekts „Svētki bērniem”;
 • Priežmalas pamatskolas skolēnu pašpārvalde – projekts „Ar spēlēm uz zināšanām”;
 • Jauniešu neformāla grupa „Mēs savam pagastam” – projekts „Jauniešu centra labiekārtošana”;
 • Jauniešu neformāla grupa „Mēs – Aglonai” – projekts „Zaļā klase”.

Jau sesto gadu Aglonas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoja pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pagājušajā vasarā nodarbinātības pasākumos tika iesaistīti 30 jaunieši, kas strādāja  par virtuves darbiniekiem, sētniekiem, dekorētājiem, tūrisma informācijas konsultantiem. (foto 6, 7)
Aglonas novada dome 2019. gadā ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros ir organizējusi atklātu projektu konkursu ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.” Šajā projektu konkursā saskaņā ar Aglonas novadam piešķirto kvotu apstiprināti divi projekti, katram piešķirot finansējumu  4600,00 EUR apmērā. Projekti ir vērsti uz šādu mērķu sasniegšanu:

 • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

     Pagājušā gada rudenī Aglonā norisinājās jauniešu līdzdalības veicināšanas aktivitāte “Kafija ar politiķiem”. Īstenotās aktivitātes ietvaros tika spriests par tādām tēmām kā:

 • Kvalitatīva nodarbinātība visiem;
 • Kvalitatīvs jaunatnes darbs visiem;
 • Iespējas jauniešiem attālinātos reģionos.

Aktivitātē piedalījās 29 dalībnieki, tostarp, jaunieši no Aglonas novada skolām, Aglonas novada domes deputāti, Jaunatnes lietu speciāliste, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, Kultūras centra vadītāja, BJBLPC “Strops” pārstāvji.

Galvenās atziņas un ieteikumi:

 • Jauniešu nodarbinātības veicināšana, izpratnes veidošana (Vairāk darba vietu vasaras nodarbinātības pasākumos, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, prakses vietas, pieredzes braucieni uz uzņēmumiem, vairāk brīvprātīgā darba iespēju);
 • Jauniešu atpūtas vakari (mūzikas, filmu, iedvesmas, motivējoši, par attiecībām, dabas aizsardzību);
 • Savstarpējo attiecību sakārtošana (atbalstoša, pozitīva attieksme, savas dzimtās vietas apzināšanās, patriotisms, “māju sajūta”, politiskais atbalsts);
 • Vairāk sportisku aktivitāšu, inventāra papildināšana, sauna sporta hallē;
 • Vietējās pieredzes apmaiņas, starptautiskās apmaiņas. (foto 8, 9).
 Tāpat 2019. gadā turpinājusies sadarbība ar Aglonas KC tika organizēts jau par tradīciju kļuvušais “Lāčplēša dienas lāpu skrējiens” un nakts orientēšanās sacensības Aglonas novada svētku ietvaros. Pasākumu tapšanā turpina atbalstīt brīvprātīgie, kuri padara tos košākus gan krāsojot sejiņas bērniem, gan ietērpjoties maskās (foto 10, 11).

2018. gadā ar Madonu izveidojušās sadarbības rezultātā pagājušajā gadā bijusi iespēja apmeklēt praktisko semināru “Metožu karuselis”  Madonas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “KUBS”. Seminārā iegūtās zināšanas palīdzēs interesantāk un jauniešiem saistošāk veidot savu darba procesu, padarot to mūsdienīgāku.
Tāpat ir apmeklētas apmācības Līdzdalība 2.0 par to, kā uzlabot (vai veidot jaunas) līdzdalības aktivitātes, kā nodrošināt to efektīvu vadīšanu un izmantošanu.
Paldies, par sadarbību brīnišķīgiem kolēģiem, aktīviem jauniešiem un saprotošiem vecākiem!

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv