Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

22. septembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015. gada 22. septembrī  plkst. 13.30.,  Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
2.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.
3. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2015.gada septembrim – decembrim. (ziņo M.Lazdāne)
4. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2015. – 31.12.2015. (ziņo M.Lazdāne)
5. Par Aglonas novada domes izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem. (ziņo M.Lazdāne, D.Vanags)
6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
7. Par Foļvarkas (Foļvarkovas) vecticībnieku kopienas lūgšanas namu. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
9. Par izmaiņām skolēnu pārvadāšanas maršrutos. (ziņo D.Zukuls)
10. Par deputāta V.Krimana lēmumprojektu par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieka atlaišanu (17.09.2015., reģ. Nr.1776). (ziņo V.Krimans)