Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

28. maija Aglonas novada domes kārtējā sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2014.gada 28.maijā plkst.14.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.Darba kārtībā:
 

 1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

1.1. Pabalsti.
1.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

 1. Par SIA „Cirīšu HES” Aglonas novada domes budžetā ieskaitīto dividenžu plānotās

izlietošanas projektu. (ziņo V.Lielcepure)

 1. Par 2014.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
 2. Par mācību literatūras un un mācību līdzekļu iegādei paredzētā valsts budžeta finansējuma

sadali Aglonas novada skolām 2014.gadam. (ziņo M.Lazdāne)

 1. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanu par sasniegumiem

2013/.2014. māc.g. (ziņo I.Poga)

 1. Par nolikumu „Nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”.  (ziņo V.Lielcepure)
 2. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. V. (ziņo D.Kuzņecovs)
 5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu P. B. (ziņo D.Kuzņecovs)
 6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V. Š. (ziņo D.Kuzņecovs)
 7. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam O.Šatilovam. (ziņo D.Kuzņecovs)
 8. Par automašīnas iegādi Aglonas novada domes vajadzībām. (ziņo D.Zukuls, V.Lielcepure)
 9. Par automašīnas iegādi Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām. (ziņo D.Zukuls, V.Lielcepure)

15. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
16.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieks                                       O.Šatilovs