Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

23. decembra novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 23. decembrī plkst. 10.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās  (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par vienreizējā finansiālā atbalsta piešķiršanu 1.-12. klašu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu. (ziņo L.Sipoviča)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
6. Par speciālās atļaujas izsniegšanu. (ziņo A.Bartuša)
7. Par grozījumiem 2014. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
8. Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
9. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
10. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo I.Klindžāne)
11. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas automašīnas OPEL ZAFIRA izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātiem un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs           Juris Butēvics