Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

24. septembra novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 24. septembrī plkst. 14.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā: 

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par pašvaldības sadzīves pakalpojumu punkta “Salenieki” izveidošanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 5. Par lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040509,  kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 6. Par līdzekļu piešķiršanu Aglonas Kultūras centra skaņu un gaismas aparatūras iegādei. Aglonas KC vadītājas Guntas Gulbes – Kalvānes iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par līdzekļiem fonda “Sibīrijas bērni” aktivitātēm 2021.gadā. Fonda “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas atbrīvošanu no amata. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par skolēnu pārvadāšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Biedrības Camk Latgale iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par elektroenerģijas pieslēgumu. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par līdzekļu piešķiršanu ielas apgaismojuma izbūvei Rēzeknes ielā Aglonā. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par līdzekļu piešķiršanu Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes žoga nomaiņai. Aglonas novada PII vadītājas Valentīnas Mihailovas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo A.Kluss)
 17. Par iepirkumu procedūras izsludināšanu “Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas apkures sistēmas ierīkošana”. (ziņo A.Kalniņa)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                          J.Butēvics