Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25. februāra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 25.februārī plkst. 12.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par parādu dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)
4. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
5. Par pedagogu profesionālās pilnveides programmas saskaņošanu. (ziņo S.Rakova)
6. Par BJBLPC ”Strops” dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā
projektu konkursā. (ziņo L.Kaļāne)
7. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
10. Par Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvi Aglonas internātvidusskolas Padomē.
(Ziņo I.Poga)
11. Par korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu. (ziņo I.Poga)
12. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu. (Ziņo I.Poga)
13. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma izbeigšanu. (ziņo I.Poga)
14. Par ūdenstilpes nomas līguma izbeigšanu. (ziņo I.Poga)
15. Par biedrības „Latgales Kultūras biedrība” iesniegumu. (ziņo I.Poga)
16. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (Ziņo I.Poga)
17. Par iniciatīvas grupas „Velomīļi” iesniegumu. (ziņo I.Poga)
18. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo D.Zukuls)
19. Par iepirkumu „Par divu jaunu pasažieru automašīnu iegādi Aglonas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”. (ziņo D.Zukuls)