Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. februāra novada domes kārtējās sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2021.gada 25.februārī plkst. 13.00, attālināti ZOOM platformā. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.  

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 5. Par zvejas limita piešķiršanu Lielajā Dubuļkas ezerā. (ziņo A.Bartuša)
 6. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2021.–30.06.2021. (ziņo L.Sipoviča)
 7. Par grozījumiem Priežmalas pamatskolas nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par Aglonas novada domes komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova pieprasījuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par nomas līguma noslēgšanu. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par nedzīvojamo telpu nomu. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par finansiālu atbalstu nodibinājumam Zinātnes un inovāciju parks. Nodibinājuma Zinātnes un inovāciju parks valdes priekšsēdētāja iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par bērnu mācību maksas segšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā izsoles rezultātiem un atkārtotu nomas tiesību izsoli. (ziņo I.Klindžāne)
 17. Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” Jaunaglonas ielā 3, Aglonā, Aglonas pagastā iegūšanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā. (ziņo I.Klindžāne)
 18. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. (ziņo I.Klindžāne)
 19. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 20. Par veiktajām tirgus izpētēm februārī. (ziņo R.Petrovs)
 21. Par Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                      J.Butēvics