Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25.jūlija Aglonas novada domes sēde

  Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2014.gada 25.jūlijā  plkst.10.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtība:

  1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. Ziņo I.Poga.
  2. Par sociālajiem jautājumiem. Ziņo Ā.Perševica.

2.1. Par sociālajiem pabalstiem.

2.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3.   Par novada svētkiem. Ziņo D.Anina.

4.  Par iepirkumiem.

4.1. Par grozījumiem Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikumā. Ziņo I.Klindžāne.

     4.2. Par pārtikas iepirkumu. Ziņo M.Butēvics.

5.  Par publiskās apspriešanas nepieciešamību Staškeviču HES rekonstrukcijai.  Ziņo

      V.Viļums.

6. Par „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. Ziņo I.Klindžāne.

7. Par energoefektivitātes pasākumu veikšanu Aglonas internātvidusskolā.  Ziņo

     D.Vanags, I.Valaine.

8. Par zemes jautājumiem.  Ziņo A.Streļčs.

9. Par Aglonas novada attīstības programmas  2012. – 2018. gadam uzraudzības

     ziņojuma sagatavošanu. Ziņo L.Strole – Krasovska.

10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA

    „Energosiltums” atradnei „Līgo”.  Ziņo A.Kluss.

11. Par Cirīšu HES dividenžu sadali.  Ziņo I.Poga.

12. Par budžeta grozījumiem. Ziņo M.Lazdāne.

Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieks             O. Šatilovs