Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25. jūlija domes sēdes aktualitātes

  Aglonas novada domes kārtējā sēdē, kas notika 25.jūlijā, tika izskatīti dažādi svarīgi jautājumi un pieņemti nozīmīgi lēmumi.

Par sociālajiem jautājumiem. Pieņemts zināšanai saraksts par sociālo pabalstu piešķiršanu par kopējo summu 320,15 EUR. Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību sociālajās mājās un īres līgumu pagarināšanu.
Par novada svētkiem. Pieņemts lēmums atbalstīt Aglonas Kultūras centra rīkotos Aglonas novada svētkus šī gada 9. augustā.
Par iepirkumiem. Tika izskatīts jautājums par grozījumiem Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikumā. Pieņemts lēmums izdarīt grozījumus Aglonas novada iepirkumu komisijas nolikuma 4.3.punktā (Ja iepirkumam nepieciešamais finansējums ir paredzēts pašvaldība budžetā, Komisija patstāvīgi pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras uzsākšanu)  un papildināt nolikumu ar 4.3.ˡ punktu (Ja iepirkumam nepieciešamais finansējums nav paredzēts pašvaldības budžetā, pašvaldības iestādes vai struktūrvienības pārstāvis iesniedz Komisijai rakstveida pieteikumu un sagatavo lēmumprojektu novada domes sēdei lēmuma pieņemšanai par iepirkuma procedūras uzsākšanu. Pieteikumā norāda: iepirkuma būtību un nepieciešamību, plānoto līdzekļu apjomu, izmaksu pozīcijas un aprēķinu, pielikumā pievieno tehnisko specifikāciju).
Par pārtikas iepirkumu. Dome nolēma iepirkuma komisijai desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas veikt iepirkuma procedūru “Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm” 2014./2015. gadam, nosakot iepirkumu komisijas priekšsēdētāju par atbildīgo personu iepirkuma veikšanā.
Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. Izskatot jautājumu par Aglonas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” pārdošanas noteikumu apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 118.panta otro daļu, 119. panta otro daļu, 120. pantu, 121. panta pirmo un otro daļu nolēma griezties ar paziņojumu SIA “Preiļu slimnīca” valdei piedāvāt pārējiem dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības un pirkt Aglonas novada pašvaldībai piederošās kapitāla daļas par cenuEUR 14 486 (četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro) un apstiprināt Aglonas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” pārdošanas noteikumus.
Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem. Sēdē tika izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un pieņemti lēmumi sadalīt nekustamos īpašumus; piešķirt nosaukumus un adreses nekustamajiem īpašumiem; mainīt nekustamo īpašumu lietošanas mērķus; piešķirt zemes nomas tiesības. Deputāti apstiprināja SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Grāveru pagastā un SIA “Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Aglonas pagastā.  Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu pieņēma lēmumu precizēt platību  un apstiprināt robežas zemes vienībām. Sakarā ar to, ka astoņu dzīvokļu mājā Daugavpils ielā 4, Aglonā ir privatizēti visi dzīvokļi, ir nepieciešams veikt izmaiņas Aglonas pagasta zemesgrāmatā. Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 16.panta 1.punkta a) apakšpunktu deputāti pieņēma lēmumu lūgt Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu grozīt Aglonas pagasta zemesgrāmatas attiecīgu nodaļu, dzēšot Aglonas novada pašvaldības īpašumtiesības uz daudzdzīvokļu māju un tai piesaistīto zemes gabalu.
Par Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam uzraudzības ziņojuma sagatavošanu. Deputāti apstiprināja Aglonas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam uzraudzības ziņojumu Nr.1 par 2012. un 2013. gadu.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu. Izskatīts SIA “Energobiosiltums” iesniegums un, pamatojoties uz likuma “Par zemes dzīlēm” 4.panta 5. daļas 1. punktu un 10. panta 1.daļas 1.punktu, MK noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32., 33. punktu, Aglonas novada dome pieņēma lēmumu izsniegt  SIA “Energobiosiltums” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Līgo” Aglonas pagastā, Aglonas novadā ar derīguma termiņu līdz 2024. gada 10. aprīlim.
Par Cirīšu HES dividenžu sadali. Saskaņā ar SIA Cirīšu HES dalībnieku sapulces lēmumu 1/2014, no 14.04.2014., Aglonas novada pašvaldība kā SIA Cirīšu HES kapitāldaļu turētāja saņēmusi dividendēs par 2013.gadu summu 119521 EUR. Dome nolēma apstiprināt saņemto dividenžu plānotās izlietošanas projektu un izstrādāt grozījumus Aglonas novada domes 2014. gada pamatbudžeta izdevumos uzrādītajā apmērā pa iestādēm, struktūrvienībām un projektiem 114561 EUR apmērā.
Par budžeta grozījumiem. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un finanšu vadību’’ 41.(1) pantu, Aglonas novada dome nolēma apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „ Grozījumi Aglonas novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr.1 „Aglonas novada domes budžets 2014.gadam”” un grozījumus Aglonas novada domes 2014. gada budžetā.
Par publiskās apspriešanas nepieciešamību Staškeviču HES rekonstrukcijai.    Pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes izskatīšanas Aglonas novada Būvvalde pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību Staškeviču HES rekonstrukcijai.
Sēdē tika pieņemts lēmums nodot publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Staškeviču HES rekonstrukcija”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu sešas nedēļas no publicēšanas datuma  vietējā laikrakstā, saskaņojot paziņojumu ar pašvaldību un nodrošinot tā publicēšanu laikrakstā “Ezerzeme”. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāri apstiprināt pašvaldības Aglonas novada Attīstības un projekta vadības nodaļas vadītāju. Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli/Sēdes protokols Nr. 16, 2014. gada 25.jūlijā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv