Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. jūnija novada domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 25. jūnijā plkst. 15.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 4. Par zemes jautājumiem. (ziņo I.Maļuhina)
 5. Par Aglonas novada centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 6. Par grozījumiem 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par grozījumiem 2016.gada 29. septembra saistošajos noteikumos “Par publisko ūdeņu izmantošanas kārtību Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par grozījumiem 2014.gada 29.decembra saistošajos noteikumos “Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par grozījumiem 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par Aglonas novada saistošo noteikumu Nr. 2020_11 “Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par  komisijas Pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atvieglojumu piešķiršanai apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par pašvaldības radošo industriju centra pieņemšanas komisijas izveidošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas telpu nomai. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par līdzekļu piešķiršanu Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontam. Aglonas PII vadītājas Valentīnas Mihailovas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas atjaunošanai un starpstāvu pārsegumu nomaiņai. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par SAC Aglona klientu maksas par pakalpojumu samazināšanu sakarā ar prombūtni. (ziņo I.Gžibovska)
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja K.Melderes pieteikumu izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 18. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Jurim Butēvicam. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                          J.Butēvics