Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. marta Aglonas novada domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2021. gada 25. martā plkst. 13.00, attālināti ZOOM platformā.

Darba kārtībā: 

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 5. Par līdzekļu piešķiršanu Aglonas novada iestādēm. Aglonas novada domes deputātes Maritas Grebežas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 6. Par elektroenerģijas pieslēgumu. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pārcelšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. (ziņo A.Kluss)
 11. Par mazo grantu projektu konkursu. (ziņo V.Rivare)
 12. Par 2020. gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo A.Smane)
 13. Par līdzekļu piešķiršanu Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontam. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par līdzekļu piešķiršanu SAC “Aglona”. SAC “Aglona” vadītājas Intas Gžibovskas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā izsoles rezultātiem. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                 J.Butēvics