Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

25. novembra novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 25. novembrī plkst. 13.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo I.Poga)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020_16 “Grozījumi Aglonas novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020_02 “Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”. (ziņo I.Jokste)
 5. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 6. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo  I.Klindžāne)
 8. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Briškas pieteikuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par dalību kopīgu jaunveidojamā Preiļu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par tirgus izpētes uzsākšanu. Jaunaglonas ielas un 4. Maija ielas iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. (ziņo I.Poga)
 13. Par trenažiera iegādi Aglonas vidusskolas atlētikas sporta zālei pieaugušo sporta nodarbību vajadzībām. Aglonas novada domes deputāta Andra Valaiņa iesnieguma izskatīšana. (ziņo A.Valainis)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                        J.Butēvics