Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25. septembra Aglonas novada domes sēdes aktualitātes

 Aglonas novada domes kārtējā sēdē, kas notika 25. septembrī, tika izskatīti dažādi svarīgi jautājumi un pieņemti nozīmīgi  lēmumi.

Par sociālajiem jautājumiem.
1.Pieņemts zināšanai saraksts par sociālo pabalstu piešķiršanu par kopējo summu 710,85 EUR:
ikmēneša pabalsts bārenim uz bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas:  6 personām par kopējo summu  384,18 EUR;  vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā vienai personai 142,29 EUR;  asins donoru materiālais pabalsts 5 personām par kopējo summu 35,00 EUR;  pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 7 personām par kopējo summu 149,38 EUR.
2.Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai  51 ģimenei par kopējo summu 10642,41 EUR.
Par izglītību. Domes sēdē tika apstiprinātas Aglonas novada skolu direktoru darba algas 2014./2015. m.g. par periodu no 2014.gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Deputāti izskatīja Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāja A. Zagorska  2014. gada 8. septembra vēstuli un nolēma Aglonas vidusskolas skolotājai noteikt piemaksu 8,2 % apmērā no pedagogu likmes par sākumskolas metodiskās apvienības darba koordinēšanu  Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestādēs. Izskatot jautājumu par Aglonas Sporta skolas reorganizāciju tika pieņemts lēmums ar 2014. gada 1. oktobri uzsākt sporta skolas reorganizāciju, izveidojot Aglonas novada domes pakļautībā esošu struktūrvienību – Aglonas novada Sporta centrs.
Par Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.  Sakarā ar to, ka viens  Vēlēšanu komisijas  loceklis tika atbrīvots  no Aglonas novada Vēlēšanu komisijas locekļa amata (27.08.2014. protokols  Nr.17, § 25), sēdē pieņēma lēmumu  ievēlēt Aglonas novada Vēlēšanu komisijā A.Podskočiju.
Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem. Sēdē tika izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un pieņemti lēmumi piešķirt zemes nomas tiesības,  jaunus nosaukumus un adreses  nekustamajiem īpašumiem, mainīt nekustamā īpašuma (zemes)  lietošanas mērķus, piešķirt zemes patapinājuma tiesības, pagarināt zemes nomas līgumus.
Par iepirkumiem. Deputāti pieņēma lēmumu izsludināt iepirkuma procedūru „Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas sezonā” un veikt iepirkumu par asfaltēšanas darbiem Aglonā, Lāčplēša ielā. Kā arī nolēma uzdot iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti par ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību Jaunciemā Aglonā.
Par Aglonas novada autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. Tika pieņemts lēmums apstiprināt Aglonas novada domes autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 01.11.2014.-31.03.2015.)
Par grozījumiem lēmumā „Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” no 27.08.2014. (protokola Nr.17.&17.)4.punktā. Deputāti apsprieda radušos situāciju ar gaisvadu elektrolīnijas A.Broka, Kalna un Jaudzemu ielās Aglonā pārņemšanu no A/S “Sadales tīkls” un, ņemot vērā elektrolīnijas drošības stāvokli, pieņēma  lēmumu nepārņemt gaisvadu elektrolīniju un atcelt Aglonas novada domes 27.08.2014. sēdes lēmuma 17 “Par A.Broka, Kalna un  Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” (protokols Nr. 7) 4.punktu. Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv