Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

25.septembrī notika kārtējā Aglonas novada domes sēde

Aglonas novada izpilddirektore Ineta Poga sniedza atskaiti par iepriekš pieņemto domes lēmumu izpildi.Saskaņā ar 2012.gada 2.maija MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Meža likumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu, Aglonas novada domē apstiprināti saistošie noteikumi „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā”.

Nolemts veikt grozījumus Aglonas novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijas nolikumā (2009.gada 29.jūlijā protokols Nr.6, § 12), papildinot nolikumu ar 18ˡ.punktu šādā redakcijā: „Organizēt un veikt pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu” un 1.2.2.punktā: „Aizstāt pirmajā teikumā ciparu „7” ar ciparu „5””. Turpmāk komisijā darbosies 5 locekļi.

Apstiprināti noteikumi „Kārtība kādā Aglonas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku 2009.gada 14.oktobra noteikumi „Kārtība kādā Aglonas novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto Aglonas novada pašvaldības transporta līdzekļus un sakaru līdzekļus”.

Saskaņā ar Aglonas novada vispārizglītojošo skolu iesniegto informāciju par audzēkņu skaitu, nolemts palielināt finansējumu Aglonas novada vispārizglītojošo skolu 3.,4.,5.,klašu audzēkņu bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai no pašvaldības budžeta 2284 Ls apmērā. Tādējādi Aglonas novada skolēniem līdz 5.klasei tiks nodrošinātas brīvpusdienas līdz 2013.gada beigām. Par brīvpusdienām 2014.gadā tiks lemts nākamā budžeta ietvaros.

Apstiprinātas ēdināšanas izmaksas Aglonas novada izglītības iestādēs 2013./2014. māc.g.

Pakalpojuma
nosaukums
Aglonas
vidusskola
Aglonas
novada
PII
Grāveru
pamatskola
Priežmalas
pamatskola
Šķeltovas
pamatskola
Aglonas
internāt-
vidusskola
Ēdināšana novada
skolās un PII
6.-12.kl.6.-9.kl.6.-9.kl.6.-9.kl.6.-12.kl.
brokastis0.250.250.150.30
pusdienas0.550.550.350.450.350.50
launags0.170.300.200.150.30
vakariņas0.300.40

Domes deputāti apstiprināja precizētos autoceļu un ielu sarakstus, kā arī Aglonas novada domes autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 01.11.2013.-31.03.2014.).

Apstiprināts Aglonas novada domes iepirkumu komisijas nolikums.

Ar 2014.gada 1.janvāri Agloanas novada domē tiks uzsākta centralizēta iepirkumu veikšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un pagasta pārvaldēs. Līdz ar to ar 2013.gada 30.decembri tiks likvidētas Aglonas novada domē, Aglonas internātvidusskolā un SAC „Aglona” izveidotās iepirkumu komisijas. Tiks izveidota iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā. Izpilddirektorei I.Pogai līdz nākošajai Finanšu komitejas sēdei uzdots izpētīt jautājumu par amata vienības „Iepirkumu speciālists” izveidošanu.

Pieņemti zināšanai vairāku iepirkumu rezultāti un nolemts slēgt līgumu pašvaldības pasūtījumam
• „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam”,
• GPS transporta kontroles sistēmu uzstādīšanai, degvielas iegādei Aglonas novada domes vajadzībām 2014.gadā,
• “Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013./2014.gada ziemas sezonā, sniega motocikla iegāde Aglonas novada slēpošanas trasei Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros.
• Atlikts jautājums par iepirkuma rezultātiem zvērinātā revidenta pakalpojuma saņemšanai Aglonas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs.

Pieņemti lēmumi Sociālās, kultūras un izglītības jautājumu komitejā skatītajiem jautājumiem – sociālie pabalsti, dzīvokļu rindas aktualizēšana, sociālo dzīvokļu piešķiršana.

SIA „Baltijas pērle” atļauta koku ciršana Aglonas novada, Kastuļinas pagasta, s.„Kļavnieki” uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 6072 0060 056.

Izskatot ceļu būvtehniķa A.Klusa iesniegumu par lietota traktora T 150 iegādi, kuru plānots pielietot ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai uz novada autoceļiem un ielām ziemas sezonas laikā (sniega tīrīšanai), domes deputāti nolēma iegādāties traktoru T 150 un finansējumu paredzēt līdz 3000 Ls no pašvaldības speciālā budžeta.

Akceptēts Direktoru padomes vadītājas L.Šatilovas lūgums deleģēt darbam skolu komisijās (1., 2., 3. pakāpes piešķiršanai pedagoga darba kvalitātes novērtēšanai) domes pārstāvjus. Aglonas novada domē nolemts deleģēt darbam Aglonas vidusskolā deputātu Aleksandru Dimperu, Šķeltovas pamatskolā – deputātu Andri Girsu, Grāveru pamatskolā – deputātu Juri Butēvicu.

Atlikts jautājums par grozījumu veikšanu Šķeltovas pamatskolas 2009.gada 10.jūlija nolikumā. Tas jāsaskaņo ar Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāju.

Pieņemta zināšanai E. Luņa prasība, izskatīti zemes un citi jautājumi.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv