Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

26.augusta Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015.gada 26. augustā  plkst. 13.30., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
2.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.
2. Par saņemtā avansa daļas atmaksu valsts budžetā ( ziņo V.Lielcepure)
3. Par 2015.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)
4. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”. (ziņo V.Lielcepure)
5. Par nolikumu „Nolikums par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti”. (ziņo V.Lielcepure)
6. Par nolikumu „Aglonas novada pašvaldības finanšu nodaļas nolikums”. (ziņo V.Lielcepure)
7. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par skolēnu pārvadāšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
9. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Buiniča)
10. Par biedrības „Aglonas izglītības veicināšanas biedrība” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par grozījumiem lēmumā „Par dalību projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (protokols Nr.6, § 12) no 25.03.2015. (ziņo Dž.Valaine)
12. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam uzraudzības ziņojumu.(ziņo L.Strole-Krasovska)
13. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
14. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā. (ziņo D.Kuzņecovs)
15. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)