Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

26. februārī domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2014.gada 26.februārī plkst.14.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā: 

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par saistošajiem noteikumiem „Par asins donoru materiālo pabalstu”. (ziņo D.Kuzņecovs)
 3. Par 2014.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Par grozījumiem Aglonas novada 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 1. Par gozījumiem „Nolikumā par ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācijas kritērijiem, uzskaiti, izslēgšanu, nolietojuma aprēķināšanu”. (ziņo V.Lielcepure)
 2. Par grozījumiem Priežmalas pamatskolas nolikumā. (ziņo D.Kuzņecovs)
 3. Par grozījumiem Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu. (ziņo I.Klindžāne)
 5. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo M.Lazdāne)
 6. Par iepirkumiem. (ziņo M.Butēvics)
 7. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

10.1. Pabalsti.

10.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

 1. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 2. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 3. Par  E.Viļumas nelikumīgo būvniecību. (ziņo V.Viļums)
 4. Par Aglonas novada domei piederošā karjera „Stašķeviču karjers” izpēti. (ziņo A.Kluss)
 5. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. (ziņo A.Kluss)
 6. Par SIA „Dova” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 7. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 8. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.