Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

26. jūnija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015.gada 26. jūnijā plkst. 1o.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3. Par Aglonas novada domes 2014.gada publisko pārskatu. (ziņo L.Strole-Krasovska)

4. Par vienotu klientu apkalpošanas centra izveidi Aglonas novadā. (ziņo I.Valaine)

5. Par precizējumiem amatu sarakstos. (ziņo D.Kuzņecovs)

6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām Aglonas novadā”. (ziņo D.Kuzņecovs)

7. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

8. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2015.g. 12.–15.augusta svētkos. (ziņo D.Kuzņecovs)

9. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

10. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)

11. Par „Latvijas politiski represēto apvienības” biedrības priekšsēdētāja G.Resnā iesniegumu. (ziņo G.Gulbe-Kalvāne)

12. Par Aglonas vidusskolas deju kolektīva vadītājas iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

13. Par iniciatīvas grupas „Velomīļi” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

14. Par biedrības „Balvu olūts” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

15. Par biedrības „Saulei” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

16. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai aglona.net. (ziņo I.Poga)

17. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai H.Streiķei. (ziņo D.Kuzņecovs)