Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

26. marta novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 26. martā plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 4. Par zvejas limita piešķiršanu Lielajā Dubuļkas ezerā. (ziņo A.Bartuša)
 5. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 6. Par Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 7. Par saistošajiem noteikumiem. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par grozījumiem dzīvojamās platības īres līgumā. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Aglonas bazilikas draudzes iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par papildus līdzekļu piešķiršanu SAC “Aglona”. SAC “Aglona” vadītājas Intas Gžibovskas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par veiktajām tirgus izpētēm martā. (ziņo I.Gžibovska)
 16. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un SAC “Aglona””, identifikācijas numurs: AND 2020/01. (ziņo I.Gžibovska)
 17. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020. gada vasaras sezonā”, identifikācijas numurs: AND 2020/02. (ziņo I.Gžibovska)
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pārcelšanu. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs     Juris Butēvics