Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

26. septembra domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 26. septembrī plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.       

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par grozījumiem novada domes noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali Aglonas novada domes vispārējās izglītības iestādēs”. (ziņo I.Klindžāne)
 5. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2019. gada septembris – decembris. (ziņo L.Sipoviča)
 6. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2019. gada septembris – decembris. (ziņo L.Sipoviča)
 7. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem  pakalpojumiem no 01.09.2019.– 31.12.2019. (ziņo L.Sipoviča)
 8. Par iepirkuma procedūras rezultātiem „Saimniecības preču, remonta un celtniecības materiālu  iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2019/16. (ziņo G.Ratenieks)
 9. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Degvielas iegāde Aglonas novada domes  vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2019/13. (ziņo G.Ratenieks)
 10. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Malkas piegāde Aglonas pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND 2019/14_2. (ziņo G.Ratenieks)
 11. Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības administrācijas struktūrā. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par grozījumiem amatu sarakstā 2019. gadam. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par grozījumiem Aglonas novada domes noteikumos „Aglonas novada pašvaldības administrācijas nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019_08 “Grozījumi Aglonas novada domes  2019. gada 8. maija saistošajos noteikumos Nr. 2019_04 “Par Aglonas novada domes  budžetu 2019. gadam”. (ziņo Dz.Valaine)
 16. Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu zāles telpu nomai Šķeltovas pagasta   ēkai Skolas ielā 5. (ziņo Dz.Valaine)
 17. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu dažādiem transporta darbiem. (ziņo Dz.Valaine)
 18. Par līdzekļu piešķiršanu veļas mazgājamās mašīnas iegādei SAC “Aglona”. SAC “Aglona” vadītājas Intas Gžibovskas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 19. Par ziņu par personas deklarēto dzīves vietu anulēšanu. L.L. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 20. Par Aglonas  novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo A.Kluss)
 21. Par skolēnu pārvadājumu maršruta grafika precizēšanu. (ziņo A.Rivars)
 22. Par veiktajām tirgus izpētēm augustā un septembrī. (ziņo A.Podskočija)
 23. Par  nekustamā īpašuma “Ezernieki” Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, pārņemšanu Aglonas novada domes īpašumā. (ziņo I.Klindžāne)
 24. Par projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/039 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Aglonas novadā”  iesnieguma (otrās atlases kārtas ietvaros) apstiprināšanu ar nosacījumu. CFLA vēstules izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs             Juris Butēvics