Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27.07.2012. domes sēde

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 2012.gada 27.jūlijā plkst.13.00 sasauc Aglonas novada domes sēdi, kas notiks Grāveru pagasta pārvaldes ēkas telpās – Ezeru ielā 21, Grāveros, Grāveru pagastā, Aglonas novadā. Izbraukšana  plkst.13.00 no Aglonas novada domes admnistrācijas ēkas Somersetas ielā 34, Aglonā. Objektu apskate Grāveru pagastā, sēdes turpinājums plkst.14.00

Darba kārtībā:

1.Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

2.Par budžeta izpildi.

3.Par grozījumiem 2012.gada budžetā.

4.Par līgumiem

4.1.Ar SIA „Aktīvs M audits”.

5.Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1. redakcijas sabiedriskai  apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

6.Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu  Aglonas novada Aglonas pagasta Jaunaglonas ciema teritorijā

7.Par sociālajiem jautājumiem.

7.1. Par sociālajiem pabalstiem.

7.2. Par sociālajiem jautājumiem.

8. Par zemes jautājumiem.