Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27. aprīļa Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 27. aprīlī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.


Darba kārtībā:

1.  Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2.  Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
2.1. Par M.Š. iesniegumu.
3.  Par Aglonas novada domes 2015.gada pārskata apstiprināšanu. (ziņo V.Lielcepure)
4.  Par sadarbības līguma noslēgšanu. (ziņo I.Poga)
5.  Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
6.  Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
7. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
8. Par pakalpojuma apmaksu dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīrīšanas/dezinfekcijas un avārijas gadījumos. (ziņo V.Dimpers)
9. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo I.Valaine)
10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „AJ Gravels” atradnei „Agitas – 2”. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu novada domes priekšsēdētājai H. Streiķei. (ziņo D.Kuzņecovs)