Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27. augusta Aglonas novada domes sēde

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2014.gada 27.augustā plkst.11.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)

1.1. Pabalsti.

1.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.

 1. Par 2014.gada I pusgada budžeta izpildi. (ziņo V.Lielcepure)
 2. Par VARAM 03.07.2014. vēstuli Nr.13.18-1e/6354 par finanšu pakalpojumu pieejamības veicināšanu. (ziņo V.Lielcepure)
 3. Par Uzņemējdarbības atbalsta centra amatu sarakstiem. (ziņo I.Gražule, V.Lielcepure)
 4. Par multifunkcionālas ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo I.Gražule)
 5. Par Aglonas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 6. Par saistošajiem noteikumiem „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. (ziņo D.Kuzņecovs, V.Mihailova)
 7. Par saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (ziņo D.Kuzņecovs)
 8. Par Grāveru pagasta atdzelžošanas staciju. (ziņo D.Kuzņecovs)
 9. Par SIA „Ziņas TV” vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs)
 10. Par „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas pašvaldības teritorijā”. (ziņo M.Butēvics, D.Kuzņecovs)
 11. Par „Pārtikas piegādi Aglonas novada iestādēm 2014./2015.gadam”. (ziņo M.Butēvics, D.Kuzņecovs)
 12. Par iepirkuma procedūru rezultātiem. (ziņo M.Butēvics)
 13. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 14. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 15. Par piedalīšanos LAD izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā”. (ziņo P.Bekišs)
 16. Par Aloīza Broka, Kalna un Jaudzemu ielu apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo A.Kluss)
 17. Par Aglonas novada Jaunaglonas ciema ūdenssaimniecības tīkla remontu. (ziņo V.Dimpers)
 18. Par Aglonas novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.11 § 16.p.2 precizēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 19. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 21. Par atbildīgo amatpersonu darba izvērtēšanu, izpildot 2014.gada 28.marta Aglonas novada domes lēmumu Nr.7 § 29 Artura Gražuļa lūguma izskatīšana. (ziņo D.Kuzņecovs)
 22. Par dāvinājuma vērtības atgriešanu naudā, Artura Gražuļa iesnieguma izskatīšana. (ziņo D.Kuzņecovs)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja  H.Streiķe