Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

27. februāra novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 27. februārī plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 5. Par izmaiņām Aglonas novada pašvaldības administrācijas struktūrā. (ziņo I.Klindžāne)
 6. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2020.gada amatu sarakstā. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par grozījumiem Aglonas novada domes noteikumos „Aglonas novada pašvaldības administrācijas nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Aglonas novada pašvaldības nolikums”. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par grozījumiem nolikumā “Tirgus izpētes kārtība Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par grozījumiem Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta” nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma ar grozījumiem apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par vienreizēju pabalstu vientuļajiem maznodrošinātajiem pensionāriem. Aglonas novada senioru biedrības priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par dalības maksu Vispasaules bērnu un jauniešu federācijas Pueri Cantores kongresā – festivālā Florencē. Aglonas bazilikas Kora skolas direktora p.i. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par Aglonas novada domes Ētikas komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 18. Par iepirkuma procedūru uzsākšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 19. Par Iepirkumu plāna apstiprināšanu 2020. gadam. (ziņo I.Klindžāne)
 20. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs            Juris Butēvics