Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27. janvāra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 27. janvārī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
3. Par sporta pasākumiem Aglonas novadā 2016.gadā. (ziņo O.Komars)
4. Par kultūras pasākumiem Aglonas novadā 2016.gadā. (ziņo I.Poga)
5. Par mērķdotāciju sadalījumu Aglonas novada izglītības iestādēm 2016.g. janvārim – augustam. (ziņo M.Lazdāne)
6. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2016.gada janvārim – augustam. (ziņo M.Lazdāne)
7. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2016. – 31.08.2016. (ziņo M.Lazdāne)
8. Par Aglonas novada domes izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas pakalpojumu (pusdienu) izcenojumiem. (ziņo V.Lielcepure)
9. Par amatu sarakstiem. (ziņo V.Lielcepure)
10. Par Aglonas novada domes budžetu 2016.gadam. (ziņo V.Lielcepure)
11. Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu īstenošanā. (ziņo I.Valaine)
12. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
13. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)
14. Par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem 2016.gadā. (ziņo A.Kluss)
15. Par biedrības „Asmu Latgalīts” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
16. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
17. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”. (ziņo I.Klindžāne)
18. Par Aglonas novada domes noteikumu “Aglonas novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
19. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)