Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

27. jūlija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 27. jūlijā  plkst. 10.00., Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par deputāta maiņu uz laiku. (ziņo D.Kuzņecovs)
2. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1.Par T.B. iesniegumu.
4. Par Aglonas novada domes 2017.gada 25.maija lēmuma Nr.11; 15.§ precizēšanu. (ziņo M.Ušacka)
5. Par SIA „Cīši gords” iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
6. Par Aglonas novada domes Administratīvās komisijas izveidošanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
7. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
8. Par apgāda „Jumava” vēstuli (05.07.2017., reģ. Nr.1229). (ziņo D.Kuzņecovs)
9. Par nodibinājuma „Zinātnes un inovāciju parks” iesniegumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
10. Par Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvi Aglonas internātvidusskolas Padomē. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izvirzīšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājai Ingūnai Barkevičai. (ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par Iepirkuma komisijas nolikumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
14. Par noteikumiem „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. (ziņo V.Lielcepure)
15. Par daudzdzīvokļu mājas Cirīšu ielā 2A, Aglona, iedzīvotāju iesniegumu. (ziņo V.Dimpers)
16. Par LVRTC projektu platjoslas plānoto trasi Aglonas ciematā. (ziņo J.Rutka)
17. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo D.Kuzņecovs)
18. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas bazilikas kora skolā atcelšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
19. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vadītājas atbrīvošanu no amata. (ziņo D.Kuzņecovs)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja   I.Barkeviča