Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

27. jūlija domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 27. jūlijā  plkst. 15.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata. (ziņo J.Butēvics)
 2. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo  Ā.Perševica)
 4. Par Aglonas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Ā.Perševica)
 5. Par budžeta grozījumiem uz 10.07.2018. (ziņo I.Jokste)
 6. Par zemes jautājumiem. (ziņo  A.Streļčs)
 7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu (ziņo L.Bartuša)
 8. Par veiktajām tirgus izpētēm. (ziņo  A.Podskočija)
 9. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2018/10. (ziņo J.Dimpere)
 10. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” (ziņo A. Podskočija)
 11. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas traktora MTZ-82.1 atsavināšanu. (ziņo A. Rivars)
 12. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas traktora piekabes ROU-6  atsavināšanu. (ziņo A. Rivars)
 13. Par 2018. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 4 “Aglonas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu. (ziņo I.Poga)
 14. Par Sporta pasākuma plāna apstiprināšanu. (ziņo  A.Kurmis)
 15. Par SIA “Cīši gords” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 16. Dažādi jautājumi.

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja         Ingūna Barkeviča