Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27. jūnija Aglonas novada domes kārtējā sēde

  Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2014.gada27.jūnijā plkst.14.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:

 

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.

(ziņo I.Poga)

 1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1.Pabalsti.

2.2.Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3.  Par UAC vadītājas I.Gražules atskaiti par padarīto 2013.g., 2014.g. 1.pusgadā un plānoto

2014.g. 2.pusgadā, 2015.gadā. (ziņo I.Gražule)

4.  Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas pagastā Atpūtas vietā pie Cirīšu ezera”.

(ziņo V.Lielcepure)

 1. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem UAC (suvenīri). (ziņo I.Gražule)
 2. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem „Aglonas Sporta skolā”. (ziņo O.Komars)
 3. Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo D.Kuzņecovs)
 4. Par grāmatu „Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija līdz1956.g.”

(ziņo D.Kuzņecovs)

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā I.Č. (ziņo D.Kuzņecovs)
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā E.S. (ziņo D.Kuzņecovs)
 3. Par reklāmas uzstādīšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

12. Par grozījumiem Aglonas vidusskolas nolikumā. (ziņo L.Šatilova)

13. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu

(05.06.2014., Nr.1324). (ziņo V.Mihailova)

 1. Par Aglonas novada domes 2013.gada publisko pārskatu. (ziņo I.Valaine)

15. Par piedalīšanos projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Aglonasnovadā”.

(ziņo I.Valaine)

16. Par zivju nozveju. (ziņo A.Streļčs)

17. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

 1. Par iepirkumu „Par divu jaunu pasažieru automašīnu iegādi Aglonas novada domes un Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām. (ziņo M.Butēvics)
 2. Par daudzdzīvokļu mājas Ciriša ielā 2A, Aglonā jumta remontu. (ziņo I.Klindžāne)

20. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku klientiem, kas

pakalpojumu saņem no Aglonas  novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas.

(Ziņo V.Volkova)

 1. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem.(V.Volkova)
 2. Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par autobusa iegādi. (ziņo D.Zukuls)
 3. Par Aglonas novada domes autoceļu, ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. (ziņo A.Kluss)

24. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja    H.Streiķe