Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27.jūnija domes sēdes aktualitātes

Saturs atjaunots: 30.07.2014.

Aglonas novada domes kārtējā sēdē, kas notika 27.jūnijā, tika izskatīti dažādi svarīgi jautājumi un pieņemti nozīmīgi lēmumi.
Sēdē tika pieņemts lēmums veikt grozījumus 2014.gada 24.janvāra Aglonas novada domes nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”, „Aglonas vidusskolas nolikums”; apstiprināt  „Noteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku klientiem, kas pakalpojumu saņem no Aglonas novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas”; ka arī tika apstiprināta Aglonas novada autoceļu, ielu fonda pārvaldīšanas kārtība.
Domes deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektores I.Pogas atskaiti par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi, UAC vadītājas I.Gražules atskaiti par veikto 2013.gadā, 2014.gada I pusgadā un plānoto II pusgadā un 2015.gadā.
Par sociālajiem jautājumiem. Pieņemts zināšanai saraksts par sociālo pabalstu piešķiršanu par kopējo summu 637,84 EUR. Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību sociālajās mājās un īres līgumu pagarināšanu.
Par iepirkumiem. Sēdē nolēma uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru iepirkumam „Par divu jaunu pasažieru   automašīnu iegādi Aglonas novada domes un Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām” ,  paredzot  finansējumu, ņemot aizņēmumu no Valsts kases.
Par maksas pakalpojumu izcenojumiem. Sēdē tika apstiprināti maksas pakalpojumu izcenojumi: „Aglonas pagastā atpūtas vietā pie Cirīšu ezera”, „Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā” suvenīriem; „Aglonas sporta skolā fiziskām personām iegādājoties biļeti vai abonementu” sporta nodarbībām; maksas pakalpojumu izcenojumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, sēdē pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli ar nokavējuma naudu no diviem Aglonas novada iedzīvotājiem. Izskatīti Aglonas novada iedzīvotāju iesniegumi par adreses piešķiršanu jaunbūvei; iesniegums par zemes nomas tiesību piešķiršanu; par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Par Aglonas novada domes 2013.gada publisko pārskatu. Deputāti apstiprināja Aglonas novada domes 2013.gada publisko pārskatu. Publiskais gada pārskats ir pieejams: www.aglona.lv/novada-dome/gada-parskati/
Par projektiem. Lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti tika pieņemts lēmums piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” ar projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Aglonas novadā”, paredzot līdzfinansējumu 15% apmērā jeb 3337,76 EUR (ar PVN) no projekta kopējām izmaksām 22 251,76 EUR (ar PVN). Eiropas Reģionālā attīstības fonda noteiktā kvota projekta īstenošanai Aglonas novadam sastāda 18 914 EUR  (ar PVN) jeb 85 % no kopējām projekta izmaksām.
Par zivju nozveju. Tika izskatīti daži iedzīvotāju iesniegumi un pieņemti lēmumi slēgt zvejas tiesību nomas līgumus 2014. gadam saskaņā ar likumdošanu.
 Par autoceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. Deputāti apstiprināja mērķdotācijas pašvaldību ceļiem (ielām) izlietošanas vidējā termiņa programmu Aglonas novada pašvaldībā 2014.-2016.gadam.
Sakara ar Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājumiem, sēdē tika pieņemts lēmums slēgt pirmsskolas izglītības iestādi uz laiku no 01.07.2014. līdz 31.07.2014.
Dažādi jautājumi
Sakara ar Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājumiem, sēdē tika pieņemts lēmums slēgt pirmsskolas izglītības iestādi uz laiku no 01.07.2014. līdz 31.07.2014.
Deputāti neiebilda  Sertificētas elektrotehnisko mērījumu grupas „VOLTS” reklāmas plakāta/banera uzstādīšanai Aglonā, Somersetas iela 34, vienojoties ar zemes īpašnieku, saskaņa ar saistošiem noteikumiem. Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli/Sēdes protokols Nr. 13, 2014. gada 27.jūnijā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv