Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

27. maija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015.gada 27. maijā  plkst. 1o.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.

(ziņo I.Poga)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3. Par mācību literatūras un un mācību līdzekļu iegādei paredzētā valsts budžeta finansējuma sadali Aglonas novada izglītības iestādēm 2015.gadam. (ziņo M.Lazdāne)

4. Par 2015.gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)

5. Par atbalstu D.Krimanam dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2015.gadā. (ziņo D.Kuzņecovs)

6. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

7. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas vieglās automašīnas Mitsubishi Space Star atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

8. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Staņislavam Lukaševičam. (ziņo D.Kuzņecovs)

9. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

10. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)

11. Par saistošo noteikumu Nr.3 precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

12. Par Aglonas novada domes Sociālā dienesta lēmuma atcelšanu (Ilonas Zaharenko iesnieguma izskatīšana). (ziņo I.Klindžāne)

13. Par likvidējamās Viduslatgales Profesionālās vidusskolas nekustamā īpašuma pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo I.Klindžāne)

14. Par iepirkuma AND 2015/05 „Aglonas novada multifunkcionālā centra ēka” jaunbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” pātraukšanu. (ziņo I.Poga)