Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

27. maija novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2021. gada 27. maijā plkst. 13.00, attālināti ZOOM platformā. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

 

Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā. (ziņo I.Klindžāne)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
6. Par nepabeigtās būvniecības objektu, kuriem pastāv risks, ka nebūs iespējams tos īstenot, uzskaites vērtības norakstīšana pašvaldības izdevumos. (ziņo I.Jokste)
7. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2021_05 “Grozījumi Aglonas novada domes 2021.gada 09.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2021_03 “Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”. (ziņo I.Jokste)
8. Par ziņu par personu deklarēto dzīves vietu anulēšanu.
9. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības noteikumos “Tūrisma inventāra (velosipēdu) izmantošanas noteikumi”. (ziņo I.Klindžāne)
10. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Somersētas ielā 23, Aglonā nomas tiesību izsoli. (ziņo I.Klindžāne)
11. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu audzēkņu apmeklējumam darbinieku atvaļinājumu periodā. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par finansiālu atbalstu Imanta Ziedoņa fondam “Viegli” kultūrvēsturiskās izpētes ekspedīcijas rīkošanai Aglonas novadā. (ziņo I.Klindžāne)
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
14. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
15. Par pašvaldības ēkas īpašuma atsavināšanu dzīvokļu īpašniekiem. (ziņo I.Klindžāne)
16. Par Aglonas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Poga)
17. Par līdzekļu piešķiršanu SAC “Aglona”. (ziņo I.Gžibovska)
18. Par veiktajām tirgus izpētēm maijā. (ziņo R.Petrovs)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics