Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

27. oktobra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 27. oktobrī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas pieprasījuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. (Ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par Aglonas novada izglītības koncepcijas izstrādi 2016.-2023.gadam. (ziņo I.Valaine)