Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. aprīla Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 28. aprīlī  plkst. 10.00., Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3.  Par sadarbības līguma noslēgšanu. (ziņo Ā.Perševica)
 4. Par Aglonas novada domes 2016. gada pārskata apstiprināšanu. (ziņo V.Lielcepure)
 5. Par “Aglonas novada Izglītības attīstības koncepcijas  2017. – 2023.gadam” gala redakcijas apstiprināšanu. (ziņo I.Valaine) 
 6. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.5 (29.09.2016.) „Par publisko ūdeņu izmantošanas kārtību Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas pieprasījumu izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 9. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 10. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu.  (ziņo V.Mihailova)
 11. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017.gadā. (ziņo J.Rutka)
 12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J. A.. (ziņo J.Rutka)
 13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V. A.. (ziņo J.Rutka)
 14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M. N.. (ziņo J.Rutka)
 15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu T. N.. (ziņo J.Rutka)
 16. Par grozījumiem lēmumā „Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu, Saviņu un Kalvīša ezeros”” (protokola Nr.6, § 9.) no 23.02.2017. (ziņo A.Podskočija)